ජනපති යෝජනා කළ ආයතන දෙකකට කැබිනට් අනුමැතිය

0
11

රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට හා රාජ්‍ය පෞද්ගලික ආයෝජකයන් මුහුණදෙන දුෂ්කරතා මඟහැරීමට වෙනම ආයතන දෙකක් පිහිටුවීමට ජනාධිපතිවරයා කළ යෝජනාවකට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව ඇත.

ඒ අනුව මුදල්, ආර්ථික ස්ථායිකරණ හා ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය යටතේ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ ඒකකයක් සහ රාජ්‍ය – පෞද්ගලික හවුල්කාරිත්ව ජාතික නියෝජිතායතනයක් ස්ථාපිත කිරීමට නියමිතය.

රජය සතු වාණිජ ව්‍යාපාරවල කාර්ය සාධනය දීර්ඝකාලීනව අසතුටුදායක තත්ත්වයක පවතින බවත් ඇතැම් ව්‍යාපාර විවිධ හේතු නිසා අඛණ්ඩව පාඩු ලබන තැනට පත්ව තිබෙන බවත් හ¾දුනාගෙන ඇතැයි සඳහන් වේ.

මේ හේතුවෙන් මහා භාණ්ඩාගාරයට දැඩි පීඩනයක් ඇති වී තිබෙන නිසා එවැනි ව්‍යාපාර කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට විකල්ප යාන්ත්‍රණයක් හ¾දුන්වා දිය යුතු බව කැබිනට් මණ්ඩලය  තීරණය කොට තිබේ.

ඒ අනුව මහා භාණ්ඩාගාරයට පැවැරී තිබෙන මූල්‍ය බර අවම කර ගැනීම සඳහා ක්‍රම හ¾දුනාගැනීම, රජයේ ව්‍යවසායන්වල සමස්ත කාර්ය සාධනය වැඩිදියුණු කිරීම, රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය මඟපෙන්වීම සහ සහාය වීම වෙනුවෙන් රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ ඒකකය ස්ථාපිත කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව ඇත.

මෙරටදී ආයෝජන කිරීමේදී ආයෝජකයන් මුහුණදෙන දුෂ්කරතා සහ ගැටලු හ¾දුනාගැනීම, ඒවා නිරාකරණය කිරීමට යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම, ආයෝජකයන් දිරි ගැන්වීම, රාජ්‍ය – පෞද්ගලික හවුල්කාරිත්ව ව්‍යාපෘති හ¾දුනාගෙන නිශ්චිත කාල රාමුවක් යටතේ ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම ආදී අරමුණු මුල් කොට ගෙන රාජ්‍ය – පෞද්ගලික හවුල්කාරිත්ව ජාතික නියෝජිතායතනය පිහිටුවීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවී තිබේ.

සවනි ශේශාධි