ගවයන්-එළුවන් බැඳ වගා හානි කළොත් හිමිකරුට රු. 1000ක දඩයක්

0
8

වගා හානි කරන ගවයන් එළුවන් වැනි සතුන් බැඳ තබන අවස්ථාවලදී එම සතුන්ට කෑම දීම වෙනුවෙන් ගෙවිය යුතු මුදල  රුපියල් 25 සිට 1000 දක්වා වැඩි කිරීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

ගොවිජන සංවර්ධන පනත සංශෝධනය කරමින් මෙම තීරණය ක්‍රියාවට නැඟීමට නියමිතය.

එමෙන්ම අඳ ගොවි අයිතිවාසිකම් සුරැකෙන පරිදි තවදුරටත් ඔවුන්ට හිමි විය යුතු කොටස පිළිබඳ දැඩි අවධානයක් යොමුකරන ලෙස කෘෂිකර්ම ඇමැති  මහින්ද අමරවීර  උපදෙස් දී ඇත. අදාළ සංශෝධන ඇතුළත් කර ගොවිජන සංවර්ධන පනත සංශෝධනය කිරීමේ ගැසට් පත්‍රය වහාම සකස් කරන ලෙස ඇමැතිවරයා ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් දුන්නේය.

වර්තමානයේ නිෂ්පාදන පිරිවැය ඉහළ ගොස් තිබෙන නිසාත්, අඳයට කුඹුරු වගා කරන ගොවීන්ට අදාළ පිරිවැය සම්පූර්ණයෙන්ම දැරීමට සිදුවන නිසාත් කුඹුරුවලින් ලැබෙන අස්වැන්නෙන් දැනට ලබාදෙන කොටසට වැඩි ප්‍රමාණයක්  ලබා දීම සම්බන්ධව අවධානය යොමු කරන්නැයි ඔහු  දැනුම් දී ඇත.

යෝජිත සංශෝධන ඇතුළත් ගොවිජන සංවර්ධන පනතේ අවසාන කෙටුම්පත නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට ලබාදීමෙන් පසු පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය මත කෘෂිකර්ම ඇමැතිවරයා විසින් ඉදිරියේදී ගැසට් කරනු ලැබීමට නියමිතය.  

නිර්මාණි ගුණරත්න