ජාතික ආරක්ෂාව ගැන පරිපූර්ණ නීති කෙටුම්පතක් සැකසීමට කමිටුවක්

0
140

මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් අන්තර්ජාතික ප්‍රමිති සහ නිර්දේශ සැලකිල්ලට ගෙන ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් පරිපූර්ණ නීති පද්ධතියක් හඳුන්වා දීමට මූලික කෙටුම්පතක් සකස් කිරීම සඳහා කමිටුවක් පත් කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.

අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු සහ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යංශයේ ලේකම්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම කමිටුව පත් කෙරෙනු ඇත.

දැනට පවතින ත්‍රස්ත විරෝධී නීතිවල දුර්වලතා මගහරවා ගැනීම, එවැනි ක්‍රියාවලට මුහුණ දීම, නීතිය බලාත්මක කිරීම, විමර්ශන හා අධීක්ෂණ ක්‍රියාවලින් තවදුරට ත් ශක්තිමත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙම කමිටුව කටයුතු කිරීමට නියමිතය.

ඊට අදාළ ඒකාබද්ධ යෝජනාව ආරක්ෂක අමාත්‍ය වශයෙන් ජනාධිපතිවරයා, අධිකරණ බන්ධනාගාර කටයුතු සහ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යවරයා සහ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කර ඇති අතර එයට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.