‘පාඩු ලබන රාජ්‍ය ආයතන ගොඩ ගන්න’ විශේෂ ඒකකයක් ස්ථාපනය කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

1
263

මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යංශය යටතේ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ ඒකකයක් ස්ථාපනය කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.

ඇතැම් ව්‍යාපාර විවිධ හේතු මත අඛණ්ඩව පාඩු ලබන අතර එවැනි ව්‍යාපාර කාර්යක්ෂම සහ ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට විකල්ප යාන්ත්‍රණයක් හඳුන්වා දිය යුතුව ඇතැයි යෝජනා වී ඇත.

ඒ අනුව, මහ භාණ්ඩාගාරය වෙත පැවරී ඇති මූල්‍ය බර අවම කර ගැනීම සඳහා වන ක්‍රම හඳුනාගැනීම සහ රජය සතු ව්‍යවසායන්හි සමස්ත කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කිරීම අරමුණු කර රාජ්‍ය ව්‍යවසායන් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට අවශ්‍ය මග පෙන්වීම සහ සහාය වීම සඳහා මෙම ඒකකය ස්ථාපනය කෙරේ.

මේ අතර, රාජ්‍ය පෞද්ගලික හවුල්කාරිත්ව ජාතික නියෝජිතායතනය ස්ථාපනය කිරීමට ද අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ආයෝජනය කිරීමේදී ආයෝජකයන් මුහුණ දෙන දුෂ්කරතා සහ ගැටලු හඳුනාගෙන ඒවා නිරාකරණය කිරීමටත්, රාජ්‍ය පෞද්ගලික හවුල්කාරීත්ව ව්‍යාපෘති හඳුනාගෙන නිශ්චිත කාල රාමුවක් තුළ එය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීමටත් හැකි වන පරිදි මෙම ආයතනය ස්ථාපනය කෙරෙනු ඇත.

අදාළ යෝජනාව මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් කර තිබිණි.

1 COMMENT

Comments are closed.