5 ශිෂ්‍යත්වය දෙසැ. 4දා උසස් පෙළ 5දා

0
22

5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය 2022 දෙසැම්බර් 4 වැනිදා පැවැත්වෙන බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් එල්.එම්.ඩී. ධර්මසේන පැවැසීය. අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය දෙසැම්බර් මස 5 වැනිදා ආරම්භ කෙරෙන බව සඳහන් කළ විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා 2023 ජනවාරි 2 වැනිදා තෙක් එම විභාගය පැවැත්වෙන බව පැවැසීය. විභාග සඳහා දින නියම කළද, තවමත් අයදුම්පත් ලැබී අවසන් වී නොමැති බවද හෙතෙම සඳහන් කළේය. 

ජේ.ටී. ද සිල්වා