ගුරු මාරු මණ්ඩල තීරණ 2023 ආරම්භයට පෙර

0
15

ගුරු මාරු මණ්ඩල තීරණ 2023 නව අධ්‍යයන වර්ෂය ආරම්භ වීමට පෙර ලබාදීමට අපේක්ෂා කෙරෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි. එතෙක් ගුරු ස්ථාන මාරුවීම් සඳහා නව අයැදුම්පත් භාරගනු නොලැබේ.

ප්‍රවාහන අපහසුතා මත අනුයුක්ත ලබාගෙන ඇති ගුරුවරුන්ගේ එම අනුයුක්ත 2022 අගෝස්තු 31 දිනෙන් අවසන් වීමට යෝජනා වී තිබුණද, එම ගුරුවරුන්ට අනුයුක්ත ලබාදී ඇති ලිපිවල සඳහන් දිනය දක්වා පාසලේ විදුහල්පතිගේ එකඟතාව ඇත්නම් පමණක් එම අනුයුක්ත පාසලේම සේවය කළ හැකි වෙයි.

දෙසැම්බර් 31න් පසුව ප්‍රවාහන දුෂ්කරතා හේතුවෙන් අනුයුක්ත ලිපි නැවත නිකුත් නොකරන බව සියලුම විදුහල්පතිවරුන් වෙත දන්වා ඇත. ගර්භණී ගුරුවරියන් වෙත ලබාදෙන අනුයුක්ත, වෛද්‍ය වාර්තා මඟින් සනාථ වන සෞඛ්‍ය හේතු මත දෙනු ලබන අනුයුක්ත සහ පාසල්වල සේවා අවශ්‍යතා පාදක කරගනිමින් ලබාදෙන අනුයුක්ත කිරීම් සඳහා ඉහත පරිදි කටයුතු කිරීම අදාළ නොවේ.

එම අනුයුක්ත කිරීම් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (ගුරු මාරු) විසින් දෙනු ලබන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කර ඇත.

ජේ.ටී. ද සිල්වා