ආරක්ෂාවට-ජයග්‍රහණයට සහ තරග විභාග ජය ගන්න මන්ත්‍රයක්

0
125

මන්ත්‍රය :-

ඕං හ්‍රීං ජානි ජවාරි ශ්‍රී  පරිනාරායනේ නම– ඕං ශ්‍රී  හර හරති හිරණ්‍ය ගර්භස්තේ ස්කන්ධාය නමෝ නම–

(3008 වරක්)

දිෂ්ටි මන්ත්‍රය :-

ඕ හ්‍රීං ඉෂ්ට පුවර ජය ජය සිද්ධි සිද්ධි ජය ජය සාධනේ ඒස්වාහ– (1008 වරක්)

ප්‍රාණ මන්ත්‍රය :_

ඕං ජීව ප්‍රාණ ආජීව ප්‍රාණ භූත ප්‍රාණ අභූත ප්‍රාණ දිෂ්ටි ප්‍රාණ යන්ත්‍ර ප්‍රාණ මන්ත්‍ර ප්‍රාණ ඔෟෂධ ප්‍රාණ ඊහක් ප්‍රාණ ප්‍රාණ ඒස්වාහ– (51 වරක්)

සිද්ධි මන්ත්‍රය :-

 ඕ හ්‍රීං ගෞරාඩිතානේ සිද්ධි සංහාරනී සිද්ධි සිද්ධි සංඩාකාලි ඊශ්වර සිද්ධි මාතාංග දේව සිද්ධි දේව මෝහිනි සිද්ධි විෂ්ණු සිද්ධි ජලදේව කදිර යක්ෂණී සිද්ධි ප්‍රමේශ්වර රුපි අම්මේ සිද්ධි සිද්ධි ඒස්වාහා– (51 වරක්)

ක්‍රමය :_

සුබ දිනක සුබ හෝරාවෙන් රත්රන් වතුරේ ගිල් වූ තඹ තහඩුවක් ගෙන ඉහත සඳහන් මන්ත්‍රයද නම, නැකැත, ලග්නය, නවාංශකයද ලියා ලී පුටුවක් ගෙන කහ දියෙන් සෝදා පිරිසුදු කර කෙසෙල් කොළයක් එළා ඒ මත පුවක් මල් අතුරා මල් වර්ග 9, බුලත් 9, පඬුරු 9, අඳුන් ගොටු 3, සාම්බ්‍රාණි, පොල්තෙල් පහනක්, නොයිඳුල් තැඹිලි තෙල් අවුන්සයක්  පුදට තබා නා පිරිසුදු වී මල් පහන් පුදා තුනුරුවන් වැඳ සාම්බ්‍රාණි දුම් දෙමින් ශ්‍රී  රාමදිෂ්ටියෙන් 51 වරද, නවනීල දිෂ්ටියෙන් 51 වරද ඉහත දිෂ්ටි මන්ත්‍රයෙන් 1008 වරද, ප්‍රාණ මන්ත්‍රයෙන් 51 වරද සිද්ධි මන්ත්‍රයෙන් 51 වරද මතුරා, යන්ත්‍රයට අදාළ මන්ත්‍රයෙන් 3008 වර මතුරා ගණ දෙවිඳුට සහ සරස්වතී දෙවඟනට පූජාවක් 

තබා පින් අනුමෝදන් කර රන්, රිදී හෝ පස්ලෝ සුරයක දා ගෙල පලඳිනු. ජීවම් කළ තැඹිලි තෙල් හිස ගානු. ගව මස්, උෟරු මස්, නොකනු. මතක ශක්තිය, බුද්ධි වර්ධනය වැඩි වේ. යන යන තැන ජය වෙයි. ශරීර ආරක්ෂාවටද සර්වජන වශියටද යහපත් වේ. රන් හෝ රිදී සුරයක දා පලඳින්නේ නම් ප්‍රතිඵල ඉක්මන් වේ. ‘මව්බිම’ තරුපති පාඨක ඔබේ යහපත උදෙසාම එවමි.

පාරම්පරික යන්ත්‍ර මන්ත්‍රවේදී
එච්. විජිත කුමාර සින්දුරගේ කපු මහතා
අගලවත්ත
077 – 6207052