ලංකාවේ නම රැක්ක ගුවන්තොටුපොළ සේවිකාව

0
59

මෙරට දුර්ලභ පුස්කොළ ග්‍රන්ථයක් ජපන් භාෂාවට පරිවර්තනය කිරීමට මෙරටට පැමිණි ජපන් මහාචාර්යවරියකගේ මුදල් පසුබිය කටුනායක ගුවන්තොටුපොළ පැමිණීමේ පර්යන්තයේ බිමවැටී තිබියදී ගුවන්තොටුපොළ පිරිසුදු කිරීමේ සේවිකාවක් අහුලා එය අයිති ජපන් මහාචාර්යවරිය වෙත ලබාදී ඇත.

හැට හැවිරිදි මටෘහුරා ජුන්කෝ ජපාන මහාචාර්යවරිය කටුනායක ගුවන්තොටුපොළ වෙත පැමිණ ශ්‍රී  ලංකාව තුළ භාවිත කිරීම සඳහා ජංගම දුරකථන සිම්පතක් ලබා ගැනීමට ගුවන්තොටුපොළ පැමිණීමේ පර්යන්තයේ තිබෙන ජංගම දුරකථන සමාගමක කාර්යාලය වෙත ගිය අවස්ථාවේ ඇයගේ මුදල් පසුමිබිය බිම වැටී තිබිණි.

ගුවන්තොටුපොළ පිරිසුදු කිරීමේ කාර්යයේ නියැළී සිටි රඹුක්කන පී.පී. ස්වර්ණලතා මහත්මිය මෙම මුදල් පසුම්බිය දැක එය අහුලා වහාම ගුවන්තොටුපොළ ආරක්ෂක නිලධාරීන් වෙත භාරදීමට පියවර ගෙන තිබිණි.

මුදල් පසුම්බිය තුළ රුපියල් 1,19,390ක් තිබී ඇති අතර ඒ තුළ එම මහාචාර්යවරිය සිම්පත ලබාගත් විස්තර ඇතුළත් රිසිට්පතක් තිබී ඇත. එහි තිබූ තොරතුරු ඔස්සේ ගුවන්තොටුපොළ ආරක්ෂක නිලධාරීන් මහාචාර්යවරිය අමතා ගුවන්තොටුපොළට පැමිණ මුදල් පසුම්බිය ලබාගන්නා ලෙස දැනුම්දී ඇත.

මහාචාර්යවරිය ගුවන්තොටුපොළට පැමිණ මුදල් පසුම්බිය ලබාගෙන එය අහුලාගත් කාන්තාවට සහ ආරක්ෂක අංශයේ නිලධාරීන්ටත් ත්‍යාග පිරිනමා, ඇගයීමට ලක්කර සිය කෘතවේදීත්වය පළකර ඇත.

කටුනායක – ටී.කේ.ජී. කපිල