කළුතරට ගංවතුර

0
25

දින කීපයක සිට කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කීපයකට අඛණ්ඩව ඇද හැලෙන වර්ෂාව හේතුවෙන් අගලවත්ත, බුලත්සිංහල හා පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවල ප්‍රධාන මාර්ග, අතුරු මාර්ග හා පහත් බිම් රැසක් ජලයෙන් යටවී ඇත.

මෙම හේතුවෙන් ගමනාගමනයට දැඩි බලපෑම් එල්ලවී තිබිණි. ප්‍රදේශයේ පාසල් කීපයක් වසා දැමීමට පාසල් බලධාරීන් කටයුතු යොදා තිබිණි.

මේ අනුව අගලවත්ත කොට්ඨාසයේ දූල් ඇල්ල, කුඩලිගම මාර්ගය, ගිරිකොළ, උඩවෙල ප්‍රදේශ, පාලින්දනුවර කොට්ඨාසයේ උඩුකුඹුර, මිදලන ප්‍රදේශ හා බදුරලිය – රත්නපුර මාර්ගය, බුලත්සිංහල කොට්ඨාසයේ දඹල, දීයකඩුව, අතුර, පරගොඩ මාර්ගය ඇතුළු තදාසන්න ප්‍රදේශවල පහත් බිම් රැසක් ජලයෙන් යටවී තිබේ.

අගලවත්ත – ප්‍රභාන් බුලත්සිංහල