ජල බිල්පත් නොගෙවූ මන්ත්‍රින්ගේ ජල සැපයුම අත්හිටුවීමේ තීරණයක්

0
18

මාස දෙකකට වැඩි කාලයක් ජල බිල්පත් ගෙවීම පැහැර හරින මන්ත්‍රිවරුනගේ නිල නිවාසවල ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට හා එසේ ගෙවීම් පැහැර හරින රාජ්‍ය ආයතනවලින් සියයට දෙකයි දශම පහක (2.5%) ප්‍රමාද ගාස්තුවක් අය කර ගැනීමට ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

අදාළ පාර්ශ්වයන් සමඟ මීට අදාළ එකඟතාවක් ඇති කර ගැනීමට නියමිත අතර එකඟතාව කඩ කරන්නන් සම්බන්ධයෙන් එම ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට නියමිතය.

මීට අමතරව මේ වන විට ජල බිල්පත් ගෙවීම පැහැර හැර සිටින මන්ත්‍රිවරුන්ගේ හිඟ මුදල් අයකර ගැනීමට අදාළ පියවර ගැනීම සඳහා රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශ මහ ලේකම්වරයා කථානායකවරයා වෙත ලිඛිතව දන්වා තිබේ.

මැති ඇමැතිවරුන් 60 දෙනකු පමණ මේ වන විට ජල බිල්පත් ගෙවා නැති බවද ඒ සඳහා එක්කෝටි පන් ලක්ෂයකට ආසන්න මුදලක් ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලයට අයකර ගැනීමට තිබෙන බවද එම මණ්ඩලයේ ප්‍රකාශකයෙක් පැවැසීය.

කුමුදු උපුල් ශාන්ත