අපේ පාසල් දරුවන්ට ඇමරිකාවෙන් සැමන්-පරිප්පු

0
44

පාසල් දරුවන්ගේ දිවා ආහාර වේලෙහි පෝෂණ මට්ටම ඉහළ නැංවීම සඳහා අමරිකානු රජය රෝස සැමන් මෙටි්‍රක් ටොන් 890ක් සහ පරිප්පු මෙටි්‍රක් ටොන් 2,000ක් ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රදානය කරයි. එම ආහාර තොග, වත්තල, මුතුරාජවෙල පිහිටි “ස්පෙක්ට්‍රා” ගබඩා සංකීර්ණයේදී අධ්‍යාපන ඇමැති ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත වෙත භාරදීම ශ්‍රී  ලංකාවේ ඇමරිකානු තානාපති ජූලි චං අතින් සිදුකෙරිණි.

“සේව් ද චිල්ඩ්‍රන්” ආයතනයේ සෘජු මැදිහත්වීම මත එම ආයතනය හා අධ්‍යාපන, මුදල්, සෞඛ්‍ය යන අමාත්‍යාංශ තුනම ඒකාබද්ධව ක්‍රියාත්මක කෙරෙන මෙම පෝෂණ වැඩසටහන මඟින් සිසුන්ගේ පාසල් පැමිණීම දිරිගැන්වීමටත්, ඉගෙනීමේ අවධානය වැඩි කිරීමට සහ ආහාරයේ සමබල පෝෂණීය මට්ටම රඳවා ගැනීමටත් අපේක්ෂා කෙරෙන අතර එමඟින් සිසුන්ගේ ඉගෙනුම් නිපුණතා වැඩි දියුණු කිරීමද අරමුණ වී ඇත.

ජේ.ටී. ද සිල්වා