හෙට පැය 3ක විදුලි කප්පාදුවක්

0
174

හෙට (අගෝ. 22) දිනයේදී පැය 3ක විදුලිය කප්පාදු සිදු කිරීමට මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව අවසර ලබා දී තිබේ.

ඒ අනුව, A සිට L දක්වා කලාපවලට අයත් ප්‍රදේශවලට සහ P සිට W දක්වා කලාපවලට අයත් ප්‍රදේශවලට උදෑසන කාලය තුළ පැයයි විනාඩි 40ක කාලයක් විදුලිය විසන්ධි කිරීමට නියමිත ය.

එමෙන් ම, නැවතත් එම කලාපවලට අයත් ප්‍රදේශවලට රාත්‍රී කාලයේදී පැයයි විනාඩි 20ක කාලයක් විදුලිය කප්පාදු කිරීමට නියමිත ය.

මේ අතර, CC කලාපවලට උදෑසන 6.00 සිට උදෑසන 8.30 දක්වා කාලය තුළ පැය 2යි විනාඩි 30ක කාලයක් විදුලිය විසන්ධි කෙරෙනු ඇත.

තව ද M,N,O,X,Y සහ Z කලාපවලට අයත් ප්‍රදේශවලට උදෑසන පෙ.ව. 5.30 සිට පෙ.ව. 8.30 දක්වා පැය 3ක කාලයක් විදුලිය විසන්ධි කිරීමට නියමිත ය.