රාජ්‍ය සේවකයින් ‍විදේශ රැකියාවලට යොමු කිරීම ගැන රජය ගත් අලුත් තීරණය

1
1180

රජයේ නිලධාරීන් විදේශ රැකියා සඳහා යොමු කිරීමේ වැඩසටහන පුළුල් කිරීමට රජයේ අවධානය යොමු වී තිබේ.

ඒ, විදේශ විනිමය ඉපැයීම වර්ධනය කර ගැනීම සහ රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු පිරිස ඵලදායීව විදේශ රැකියාවලට යොමු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ඉක්මන් කරවීම හා ඊට සම්බන්ධ ආයතන මුහුණදී ඇති ගැටලු නිරාකරණය කර ගැනීම ඇතුළු තවත් කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳ ජනාධිපති ලේකම් සමන් ඒකනායක සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන් අතර පසුගිය දා පැවති සාකච්ඡාවේදී ය.

එහිදී රාජ්‍ය නිලධාරීන් විදේශ රැකියා සඳහා යොමු කිරීමේ ක්‍රමවේදය පහසු කිරීම සඳහා අංක 14/2022 දරණ රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛය සංශෝධනය මෙන් ම තව ත් කරුණු 6ක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කර ඇත.

රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛය සංශෝධනය කිරීම මගින්, විදේශ මුදල් ප්‍රේෂණය කිරීමට අනේවාසික විදේශ මුදල් ගිණුමක් හෝ රුපියල් ගිණුමක් භාවිත කිරීමට අවසර ලබා දීම, වැන්දඹු හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුපට දායක මුදල් ලැබෙන පරිදි හා ගෙවීමට ඇති බැංකු ණය වාරික පියවීම සඳහා එම ගිණුම් සම්බන්ධ කිරීමේ විධිමත් ක්‍රමවේදයක් ඇති කිරීම පිළිබඳව එහිදී සාකච්ඡාවට ලක් වී තිබේ.

මුදල් ප්‍රේෂණය කිරීම අවම වශයෙන් මාස 3කට වරක් සිදු කිරීමට රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛය සංශෝධනය මගින් හැකියාව තිබෙන අතර මෙරටදී මුදල් හර කිරීමට හැකිවන පරිදි රාජ්‍ය නිලධාරියාගේ නමින් ගිණුමක් විවෘත කිරීමට, හවුල් ගිණුමක් විවෘත කිරීමට හෝ මුදල් එවීම සඳහා ගිණුමක් නම් කිරීමට ද අවසර ලබා දී ඇත.

අයැදුම් කර ඇති රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා කඩිනමින් විදේශ රැකියා අවස්ථා සොයා ගැනීම හා අයැදුම්පත් අදාළ පාර්ශව වෙත යොමු කිරීම මගින් විභවයක් පවතින විදේශ රැකියා ඛාණ්ඩ හඳුනා ගැනීම හා ඉලක්කගත කණ්ඩායම් සඳහා දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට එහිදී තීරණය කර තිබේ.

රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරීන් ඵලදායි ලෙස විදේශගත කිරීමේ වැඩසටහන යට‍තේ පුළුල් ආවරණයක් සිදු කිරීම මගින් ඔවුන් විදේශ ශිෂ්‍යත්ව හරහා විදේශ අධ්‍යාපන අවස්ථා සඳහා යොමු කිරීම දිරිමත් කිරීමට ද එම සාකච්ඡාවේදී සැලසුම් කර ඇත.

1 COMMENT

Comments are closed.