වී මිලදී ගන්න ගබඩා 357න් 55ක් ඇරලා

0
15

දිස්ත්‍රික්ක 24ක වී අලෙවි මණ්ඩලය සතු සමස්ත වී ගබඩා 357 අතරින් ගබඩා 55ක් මේ වන විට විවෘතව තබා ඇතැයි වී අලෙවි මණ්ඩලය සඳහන් කර තිබේ.

මෙම ගබඩා විවෘත කර ඇත්තේ  ඒවා පිහිටි දිස්ත්‍රික්කවලද  වී අස්වනු නෙළීම ආරම්භව ඇති බැවින් බව වී අලෙවි මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කර ඇත.

අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්කවලද  අස්වනු නෙළීම ආරම්භ කරන

අනුපිළිවෙළට වී ගබඩා  විවෘත කිරීමට පියවර ගන්නා බවද දක්වා ඇත.

ඒ යටතේ කුරුණෑගල 02ක්, පුත්තලම 02ක්, ත්‍රිකුණාමලය 02ක්, මඩකළපුව 04ක්, අම්පාර 10ක්, අනුරාධපුර 25ක්, මාතලේ 01ක්, කිලිනොච්චි 02ක්, වවුනියාව 02ක්, මුලතිව් 03ක්, පොළොන්නරුව 01, වශයෙන් ගබඩා  විවෘත කිරීමට පියවර ගන්නා බවද වී අලෙවි මණ්ඩලය පෙන්වා දී ඇත.  යල කන්නයේ වී අස්වනු නෙළීම මේ වන විට දිස්ත්‍රික්ක  කිහිපයක අවසන්ව තිබෙන බවත්, තවත් දිස්ත්‍රික්ක ගණනාවක වී අස්වනු

නෙළීම ආරම්භව පවතින බවත්, තවත් දිස්ත්‍රික්ක ගණනාවක තවමත් වී අස්වනු නෙළීම ආරම්භ වී නොමැති බවත් වී අලෙවි මණ්ඩලය සඳහන් කර තිබේ.

නිර්මාණි ගුණරත්න