ඉතුරු නොදෙන-ටිකට් නොදෙන ගාස්තු අඩු නැති-හැටන් බස්

0
23

බස් ගාස්තු අඩු කළද හැටන් සිට ධාවනය වන ඇතැම් පෞද්ගලික බස් රථවල බස් ගාස්තු අඩු නොවීමත්, ටිකට් පත් ලබා නොදීමත් හේතුවෙන් තමන් විවිධ දුෂ්කරතාවලට පත්ව ඇති බව ප්‍රදේශයේ බස් මගීහු පවසති.

මේ පිළිබඳව එම පිරිස පවසනුයේ හැටන් සිට තලවාකැලේ, මස්කෙළිය, බගවන්තලාව, සාංචිමලේ, ෆෝඩයිස් හරහා ඩයගම, ඔස්බෝන් යන මාර්ගවල ධාවනය වන ඇතැම් පෞද්ගලික බස්වල ගාස්තු අඩු වීමක් නැති බවයි.

බස් ගාස්තු වැඩි කළ විට ක්ෂණිකව එම ගාස්තුව වැඩි කරන මෙම පෞද්ගලික බස් රථ එම බස් ගාස්තු අඩු කළ විට ඒ සහනය බස් මගීන්ට ලබාදීමට කටුයුතු නොකරන බවත් පවසති.

එමෙන්ම තමන්ගෙන් මුදල් ලබා ගන්නා ඇතැම් කොන්‍ෙදාස්තරවරුන් තමන්ට ටිකට් නොදෙන බවත්, ටිකට් ඉල්ලන විට හා බස් ගාස්තු ගැන විමසන විට ඔවුන් තමන්ට බැන වදින බවත් ජනතාව පවසති.

වටවල – සී. ඩී. එච්. හේවගේ