වරලත් මාධ්‍ය වෘත්තිකයන්ගේ ආයතනය ස්ථාපිත කරන්න කැබිනට් අනුමැතිය

0
18

‘ශ්‍රී  ලංකා වරලත් මාධ්‍ය වෘත්තිකයන්ගේ ආයතනය’ ස්ථාපිත කිරීම සඳහා පනත් කෙටුම්පතක් සකස් කිරීමට ඇමැති මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව ඇත.

ජනමාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ නියුතු මාධ්‍යවේදීන්ගේ වෘත්තීය භාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා “ශ්‍රී  ලංකා වරලත් ජන මාධ්‍යවේදී ආයතනය” ස්ථාපිත කිරීමට 2021 වසරේ  ඔක්තෝබර් 05දා පැවැති කැබිනට් මණ්ඩලයේදී අනුමැතිය හිමි වී ඇත.

ඒ සඳහා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පත් කළ කමිටුව සකස් කළ දළ කෙටුම්පත මත පදනම්ව නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් පනත් කෙටුම්පතක් සැකසීමට තීරණය වී තිබේ.

එමෙන්ම මින් පෙර යෝජනා කළ අයුරින් “ශ්‍රී  ලංකා වරලත් ජනමාධ්‍යවේදී ආයතනය” වෙනුවට “ශ්‍රී  ලංකා වරලත් මාධ්‍ය වෘත්තිකයන්ගේ ආයතනය” ලෙස එය ස්ථාපිත කිරීමටත් කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී ඇත.

සවනි ශේශාධි