අමාත්‍යාංශ 5කට නව ලේකම්වරු

0
19

අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් පස්දෙනකුට සහ තානාපතිවරයකුට පාර්ලිමේන්තුවේ උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාවේ අනුමැතිය හිමිව තිබේ. ඒ අනුව, ඉන්දුනීසියානු ජනරජයේ නව ශ්‍රී  ලංකා තානාපතිවරයා ලෙස අද්මිරාල් (මහාචාර්ය) ජයනාත් කොළඹගේ පත් කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව අනුමැතිය ලබාදී තිබේ.

එමෙන්ම, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස එම්.බී.ආර්. පුෂ්පකුමාර මහතාගේත්, වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරිය ලෙස ආර්.එම්.සී.එම්. හේරත්  මහත්මියගේත්, මුදල්, ආර්ථික ස්ථායිතා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස කේ.එම්.එම්. සිරිවර්ධන මහතාගේත් පත්වීම් සඳහා උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව අනුමැතිය ලබාදී තිබේ.

එයට අමතරව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස එස්.ජේ.එස්. චන්ද්‍රගුප්ත මහතාගේ පත්වීමට සහ කම්කරු සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස ආර්.පී.ඒ. විමලවීර මහතාගේ පත්වීමටත් උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව අනුමැතිය ලබාදුන් බව පාර්ලිමේන්තුවේ මහලේකම්වරයා සඳහන් කළේය.

අනුරාධා හේරත්, සඳුනි ගමාරච්චි