87 වතාවක් ලේ දුන් පරිත්‍යාගශීලියෙක්

0
12

ගාල්ලේ මාළු ව්‍යාපාරිකයකු වන මීගොඩ, වංචාවල පදිංචි එල්.එම්. සුජිත් මහතා 87 වැනි වතාවටද ලේ පරිත්‍යාග කිරීම විශේෂ සිදුවීමක් විය.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික් කර්මාන්ත හා වාණිජ මණ්ඩලය සහ ගාලුපුර සිංහ සමාජය විසින් සංවිධානය කරන ලද ලේ දන්දීමේ වැඩසටහනට ඔහු ලේ දන්දීමට පැමිණ සිටියදී හමුවිය. පනස් හැවිරිදි සුජිත් මහතාගේ එම පරිත්‍යාගය අගය කරමින් කර්මාන්ත හා වාණිජ මණ්ඩලයත් සිංහ සමාජයත් එක්ව ඒ මහතාට තිළිණයක් ලෙස මුදල් පරිත්‍යාගයක්ද කරන ලදී.

ගාල්ල – ෆර්හාන් නිසාම්දින්