යූරියා බෙදිල්ල ගැන ඇමැති අණින් පූර්ණ විමර්ශනයක්

0
13

යූරියා පොහොර බෙදාහැරීම සම්බන්ධව පූර්ණ විගණනයක් සිදු කරන ලෙස කෘෂිකර්ම ඇමැති මහින්ද අමරවීර නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදී ඇත. මෙම පූර්ණ විගණන ක්‍රියාවලිය පොහොර බෙදාහැරීම් කටයුතු අවසන් කළ වහාම අරඹන ලෙසද ඇමැතිවරයා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයට උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

යූරියා පොහොර ගොවීන් වෙත බෙදා හැරීමේදී පවතින අඩුලුහුඬුකම්, දුර්වලතා මෙන්ම යම් යම් අක්‍රමිකතාවන් සිදුව ඇත්නම් ඒවා ඉදිරි මාස් කන්නයේ පොහොර බෙදා හැරීමේ ක්‍රියාවලියේදී නිවැරදි කර ගැනීමත්, අක්‍රමිකතාවන් සිදුව ඇත්නම් ඊට සම්බන්ධ නිලධාරීන් හා වෙනත් වගකිවයුත්තන් සම්බන්ධව නීතිමය පියවර ගැනීමත් එහි අරමුණ බවත් ඔහු පවසා ඇත.

යල කන්නය සඳහා යූරියා පොහොර  බෙදාහැරීම මේ වනවිට සියයට 98කින් අවසන්ව තිබෙන අතර, ඉතිරි සියයට දෙකක ප්‍රමාණය මෙම සතිය තුළ බෙදා අවසන් කරන බවද කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කර ඇත.

නිර්මාණි ගුණරත්න