හදිසි නීතිය 27න් පසු අහෝසි වන ලකුණු

0
417

මේ මස 27 වන දායින් අවසන් වන හදිසි නීතිය තවදුරටත් දීර්ඝ නොකිරීමේ තත්ත්වයක් උදා වී තිබේ.

ඊට හේතුව හදිසි නීතිය පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරනු ලැබුවේ ජූලි 27 වන දා වන අතර නැවත පාර්ලිමේන්තුව කල් තබා ඇත්තේ අගෝස්තු 29 වන දා දක්වා ය.

ඒ අනුව, අගෝස්තු 27 වන දා වන විට හදිසි නීතිය සම්මත කොට මසක් ගතවන අතර එම නීතිය නැවත පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරනු ලබන්නේ, මසක් ඉක්මවීමට පෙරය.

එම නීතිය නැවත දීර්ඝ කරන්නේ නම්, එය නැවත මසක් ඉක්මවීමට පෙර පාර්ලිමේන්තුව අනුමත කළ යුතු ය.

එම නිසා මෙම නීතිය අගෝස්තු 27 වන දායින් පසු ඉබේ ම අහෝසි වී යන තත්ත්වයක් උදා වී තිබේ.