මේ වසරේ මත් නිෂ්පාදන ඉහළට

0
19

2021 වසරේ ජුනි මාසයට සාපේක්‍ෂව 2022 වසරේ ජුනි මාසය වනවිට දුම්කොළ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සියයට 89.6කින් සහ මත්පැන් වර්ග නිෂ්පාදන සියයට 136කින් ඉහළ ගොස් ඇති බව ජන ලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තු වාර්තා සඳහන් කරයි.

එම වාර්තා පෙන්වා දෙන පරිදි 2021 ජුනි මාසයේදී දුම්කොළ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සියයට 52.9ක් වී ඇති අතර එය 2022 වසරේ ජුනි මාසයේදී සියයට 100.4ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

මේ අතර ජන ලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන වාර්තාවලට අනුව මත්පැන් නිෂ්පාදනයද 2021 වසරේ ජුනි මාසයට සාපේක්‍ෂව 2022 වසරේ ජුනි මාසයේදී ඉහළ ගොස් ඇති අතර 2021 ජුනි මාසයේදී පාන වර්ග සියයට 52.1ක් වූ නිෂ්පාදනය 2022 ජුනි මාසයේදී සියයට 123 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. එසේ වුවද ජන ලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙන පරිදි ලෝහ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනයන් 2021 වසරේ ජුනි මාසයට සාපේක්‍ෂව 2022 වසරේ ජුනි මාසයේදී සීග්‍රයෙන් පහළ බැස එය ඍණ අගයක් ගෙන බවයි.

අමිල අබේරත්න