බස්නාහිර පළාතේ වාහන හිමියන්ට දැනුම් දීමක්

0
3046

බස්නාහිර පළාතේ වාහන සඳහා ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම සතියේ වැඩ කරන සියලු ම දිනයන්හිදී සිදු කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

රට තුළ පැවති ඉන්ධන අර්බුදයට මේ වනවිට සහනයක් ලැබී ඇති බැවින් එම තීරණය ගත් බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරයා පැවසීය.

ඒ අනුව, 2022 ජුනි 29 වන දා සිට කල් ඉකුත් වන, බස්නාහිර පළාතේ වාහන ආදායම් බලපත්‍ර සඳහා 2022 අගෝස්තු 31 දක්වා දඩ අයකිරීමක් සිදු නොකරන බව එමගින් දැනුම් දී ඇත.