ජපන් රජයෙන් රාජ්‍ය සේවකයන්ට ශාස්ත්‍රපති සහ ආචාර්ය උපාධි 195ක්

0
26

ජපන් රජය විසින් ශාස්ත්‍රපති සහ ආචාර්ය උපාධි සඳහා මෙරට රාජ්‍ය අංශය වෙනුවෙන් ශිෂ්‍යත්ව 195ක් පිරිනමා ඇති බව මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

අවුරුද්දකට ශිෂ්‍යත්ව 15 බැගින් 2022-2025 වර්ෂ ආවරණය වන පරිදි අදාළ ශිෂ්‍යත්ව 195 පිරිනමා ඇති අතර කණ්ඩායමකට කාණ්ඩ 2ක් වන පරිදි අදාළ ශිෂ්‍යත්ව පිරිනමා ඇත.

එහි පැදවූ කණ්ඩායමට අදාළව තෝරාගත් නිලධාරීන්ගේ ශිෂ්‍යත්ව කටයුතු මෙම වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේදී ආරම්භ කිරීමට කටයුතු යොදා ඇති බවද අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

මානව සම්පත් සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබාදීමේ වැඩසටහන (බ්ච්ඉ) යටතේ අදාළ ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කර ඇති අතර එම වැඩසටහන ජපන් රජය විසින් 2010 වසරේදී ශ්‍රී  ලංකාවට හඳුන්වා දී ඇත.

එම ශිෂ්‍යත්ව සඳහා ආධාර වශයෙන් අවුරුද්දකට ජපන් යෙන් මිලියන 282ක මුදලක් ආසන්න වශයෙන් රුපියල් මිලියන 761ක මුදලක් වැය කරනු ලබයි.

ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන සඳහා රාජ්‍ය සේවකයන් සුදුසුකම් ලබන බවත් මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කරයි.

එහි සටහන් හුවමාරුව සහ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානයේ ගිවිසුම හුවමාරු කර ගැනීම ජපන් රජය සහ ශ්‍රී  ලංකා රජය අතර ශ්‍රී  ලංකාවේ ජපාන තානාපති මිසිකොෂි හයිදෙකි (Mizukoshi Hideaki) මහතාගේ මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කේ.එම්.එම්. සිරිවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පෙරේදා (8දා) සිදුකෙරිණි.

අමිල අබේරත්න