ගෑස්වලටත් මිල සූත්‍රයක්: මිල සංශෝධනය වන දිනය මෙන්න

0
192

ගෘහස්ථ ගෑස් මිල සඳහා සංශෝධිත මිල සූත්‍රයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.

අඛණ්ඩව ගෘහස්ථ ගෑස් සැපයුම තහවුරු කිරීමේ අරමුණින් මෙම පියවර ගෙන ඇත.

ඒ අනුව, එම මිල සූත්‍රය මත පදනම්ව සෑම මසක ම 5 වන දින ගෘහස්ථ ගෑස් මිල සංශෝධනය කිරීමට මෙලෙස අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.

ආර්ථික ස්ථායිකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ඊට අදාළ යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇත.