ඉන්ධනවලින් දුවන ත්‍රිරෝද රථ වෙනුවට කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් විකල්පයක්

0
415

විද්‍යුත් ත්‍රිරෝද රථ ලියාපදිංචි කිරීමට ප්‍රතිපාදන සැලසීම සඳහා මෝටර් රථ වාහන පනත සංශෝධනය කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.

ෆොසිල ඉන්ධන භාවිතයෙන් තොරව විද්‍යුත් ශක්තිය භාවිතයෙන් ධාවනය වන වාහන ප්‍රචලිත කිරීම සඳහා විද්‍යුත් ත්‍රිරෝද රථ ශ්‍රී ලංකාව තුළ භාවිතය සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙන ලෙස විවිධ පාර්ශව කර ඇති ඉල්ලීම් සලකා බලා මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

ඊට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන මෝටර් රථ ප්‍රවාහන පනතේ නොමැති බැවින් විද්‍යුත් ත්‍රිරෝද රථ ලියාපදිංචි කිරීමට හැකිවන පරිදි විධිවිධාන ඇතුළත් කරමින් එම පනත සංශෝධනය කිරීමට මෙලෙස අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.