ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණවලට පෙනී සිටීමට නොහැකි වූ උසස් පෙළ දරුවන්ට දැනුම් දීමක්

0
195

2021 (2022) අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණවලට සහභාගි වීමට නොහැකි වූ අපේක්ෂකයන් සඳහා නැවත එම පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබේ.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මේ බව පැවසීය.

ඒ අනුව, ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සඳහා සහභාගි වීමට නොහැකි වූ විභාග අපේක්ෂකයන් ඒ සඳහා ලබන 10 වන දාට පෙර ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ, මෙම මාසය තුළදී ම පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇති බව ය.

අදාළ නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.