ඒකාබද්ධ සේවාවන්හි ස්ථානමාරු ජනවාරි 02දා සිට

0
8

ඒකාබද්ධ සේවාවන්හි නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කිරීම් ලබන වසරේ ජනවාරි 02දා සිට ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එස්. ආලෝක බණ්ඩාර රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන්ට චක්‍රලේඛයක් මඟින් දැනුම්දී තිබේ.

එම නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කිරීමේ ඉල්ලුම් පත්‍ර අගෝස්තු 01 සිට දෙසැම්බර් 31 වැනිදා දක්වා භාර නොගන්නා ලෙසද චක්‍රලේඛය මඟින් අවධාරණය කරයි.

ඒකාබද්ධ සේවයට අයත් රාජ්‍ය පරිවර්තක සේවය, ශ්‍රී  ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය, සංවර්ධන නිලධාරි සේවය, ශ්‍රී  ලංකා රජයේ පුස්තකාලයාධිපති සේවය, කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි සේවය, ඒකාබද්ධ රියැදුරු සේවය, කාර්යාල සේවක සේවය මෙම චක්‍රලේඛයට යටත් වෙයි.

එකම සේවා ස්ථානයක හෝ සේවා ස්ථාන කිහිපයක් තුළ වසර පහකට වැඩි සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර ඇති නිලධාරීන් ස්ථාන මාරුවීම්වලට යටත් වන බවත් එකම දිස්ත්‍රික්කයක් තුළ සේවා ස්ථාන එකකට වැඩි ගණනක් පැවතිය හැකි බවත් එහි දක්වා ඇත.

2021 වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් ලැබූ නිලධාරීන්ට 2023 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අයැදුම් කිරීමට අවස්ථාව තිබෙන බවද චක්‍රලේඛය මඟින් දැනුම් දෙයි.

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය පටිපාටික රීති, රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ ස්ථාන මාරු වීම් සම්බන්ධ විධිවිධාන හා ඒකාබද්ධ සේවයේ ස්ථාන මාරු ප්‍රතිපත්තිය අනුව මෙම කටයුතු  සිදුකරන බවද ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

අමිත් මධුරංග ගමගේ