සිහින පලාපල

0
126

ගොම මැටි ගාන ආකාරය සිහිනයෙන් දැකීම

හොර හතුරු කරදර ඇති වීමක් පෙන්නුම් කරයි.

මොනරුන්, කුකුළන් සිහිනයෙන් දැකීම

මැණිකක් බඳු ආදරවන්තියක් ලැබීමක් පෙන්නුම් කරයි.

විශාල නැවක් මාර්ගය පාදාගෙන ගමන් කරනු සිහිනයෙන් දැකීම

නිවෙසට විශාල ලාභයක්, බෑනා කෙනකු ලැබීමක් පෙන්නුම් කරයි.

නිවා ගැනීමට නොහැකි මහා ගින්නක් සිහිනයෙන් දැකීම

ආර්ථිකය දරුණු වේ. අග හිඟ වැඩිවේ.දරුඵල ඇති වීමේදී ප්‍රමාද වේ.

ප්‍රවීණ සිහින පලාපල

විශ්ලේෂක

පී.කේ. ගුණසිංහ

0784522622