වගා කටයුතු ඇරැඹීමට සුදුසු නැකැත්

0
40

කෘෂිකර්මාන්තයට අදාළව වගා කටයුතු ඇරැඹීමට බිම් සකස් කිරීමට

–              අගෝස්තු මස 04 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දහවල් 12.03ට උතුර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 05 වැනි සිකුරාදා දහවල් 12.42ට උතුර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 07 වැනි ඉරිදා උදේ 10.24ට දකුණ බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 08 වැනි සඳුදා දහවල් 11.51ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 09 වැනි අඟහරුවාදා දහවල් 11.57ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 10 වැනි බදාදා සවස 01.17ට උතුර බලා සුබයි.

වටිනාකමකින් යුතු පරිසරයට හිතකාමී විවිධ ගස් වර්ග වගා කිරීමට අදාළව පැළ සිටුවීමට.

–              අගෝස්තු මස 06 වැනි සෙනසුරාදා උදේ 10.41ට දකුණ බලා සුබයි.

වගා කටයුතුවලට මෙන්ම වාරි කර්මාන්තයට අදාළව වැව් පොකුණු, ඇළවේලි, ළිං ආදී විවිධ කටයුතු ඇරැඹීම සඳහා

–              අගෝස්තු මස 04 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දහවල් 12.03ට උතුර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 05 වැනි සිකුරාදා දහවල් 12.42ට උතුර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 07 වැනි ඉරිදා දහවල් 11.51ට දකුණ බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 08 වැනි සඳුදා දහවල් 11.51ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 11 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 06.29ට උතුර බලා සුබයි.

හේන් වගාවට සහ ගෙවතු වගාව ආශි්‍රතව වී වගා කිරීමට අමතරව මුං ඇට, කව්පි ආදී විවිධ ධාන්‍ය වර්ග වගා කිරීමට කටයුතු කර ඇති බැවින් ඊට අදාළව බිම් සකස් කිරීමට

–              අගෝස්තු මස 05 වැනි සිකුරාදා දහවල් 12.42ට උතුර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 07 වැනි ඉරිදා දහවල් 11.51ට දකුණ බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 08 වැනි සඳුදා දහවල් 11.51ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 09 වැනි අඟහරුවාදා දහවල් 11.57ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 10 වැනි බදාදා සවස 01.17ට උතුර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 11 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 06.29ට උතුර බලා සුබයි.

හේන් වගාවට සහ ගෙවතු වගාවට අදාළව වගා කටයුතු ඇරැඹීමට

–              අගෝස්තු මස 04 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දහවල් 12.03ට උතුර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 05 වැනි සිකුරාදා දහවල් 12.42ට උතුර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 07 වැනි ඉරිදා උදේ 10.24ට දකුණ බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 08 වැනි සඳුදා දහවල් 11.51ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 11 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 06.29ට උතුර බලා සුබයි.

කුඹුරු ආශි්‍රතව වී වගා කිරීමට අදාළ සී සෑම සඳහා,

–              අගෝස්තු මස 04 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දහවල් 12.03ට උතුර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 05 වැනි සිකුරාදා දහවල් 12.42ට උතුර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 06 වැනි සෙනසුරාදා උදේ 10.41ට දකුණ බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 07 වැනි ඉරිදා උදේ 10.24ට දකුණ බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 07 වැනි ඉරිදා දහවල් 11.51ට දකුණ බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 08 වැනි සඳුදා දහවල් 11.51ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 09 වැනි අඟහරුවාදා දහවල් 11.51ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 11 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 06.29ට උතුර බලා සුබයි.

කුඹුරු ආශි්‍රතව වී වැපිරීම මෙන් වෙනත් මුං ඇට, කව්පි, ඇතුළු වෙනත් ධාන්‍ය වර්ග වගා කිරීමට අදාළව කටයුතු ඇරැඹීමට

–              අගෝස්තු මස 05 වැනි සිකුරාදා දහවල් 12.42ට උතුර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 07 වැනි ඉරිදා උදේ 10.24ට දකුණ බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 09 වැනි අඟහරුවාදා දහවල් 11.51ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

කුඹුරු ආශි්‍රතව ගොයම් කැපීම සඳහා

–              අගෝස්තු මස 07 වැනි ඉරිදා උදේ 11.51ට දකුණ බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 08 වැනි සඳුදා දහවල් 11.57ට දකුණ  බලා සුබයි.

කුඹුරු හේන් සහ ගෙවතු වගා සඳහා ආරක්ෂිත වැට ඉදිකිරීමට ,

–              අගෝස්තු මස 06 වැනි සෙනසුරාදා  උදේ 06.17ට දකුණ බලා සුබයි.

කුඹුරු ආශි්‍රතව ගොයම් පැළ හෝ වෙනත් ධාන්‍ය එළවළුවලට අදාළව විවිධ පැළ සිටුවීමට

–              අගෝස්තු මස 06 වැනි සෙනසුරාදා උදේ 10.24ට දකුණ බලා සුබයි.

කෙසෙල් වගාවට අදාළව බිම් සකස් කිරීමට පැළ සිටුවීමට සහ අනවශ්‍ය පැළ ඉවත් කිරීමට

–              අගෝස්තු මස 04 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා  දහවල් 12.03 ට උතුර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 05 වැනි සිකුරාදා දහවල් 12.42ට උතුර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 06 වැනි සෙනසුරාදා  උදේ 10.41ට දකුණ බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 07 වැනි ඉරිදා උදේ 10.24ට දකුණ බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 08 වැනි සඳුදා දහවල් 11.51ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 10 වැනි බදාදා උදේ 07.35ට උතුර බලා සුබයි.

බුලත් වගාවට අදාළ විවිධ කටයුතු ඇරැඹීමට

–              අගෝස්තු මස 06 වැනි සෙනසුරාදා උදේ 10.41ට දකුණ බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 07 වැනි ඉරිදා උදේ 10.24ට දකුණ බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 11 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 06.29ට උතුර බලා සුබයි.

කොළ සහිත විවිධ එළවළු සහ පලතුරු වර්ග වගා කිරීම අදාළව බිම් සකස් කිරීමට බීජ සහ පැළ සිටුවීමට

–              අගෝස්තු මස 05 වැනි සිකුරාදා දහවල් 12.42ට උතුර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 07 වැනි ඉරිදා උදේ 10.24ට දකුණ බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 08 වැනි සඳුදා දහවල් 11.51ට නැඟෙනහිර  බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 09 වැනි අඟහරුවාදා දහවල් 11.51ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

වැල් ආශි්‍රතව වවනු ලබන විවිධ එළවළු සහ පලතුරු වර්ග, අල වර්ග වගා කිරීමට බිම් සකස් කිරීමට, බීජ සහ පැළ දඬු ආදිය සිටුවීමට.

–              අගෝස්තු මස 04 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා  දහවල් 12.03 ට උතුර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 06 වැනි සෙනසුරාදා  උදේ 10.41ට දකුණ බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 08 වැනි සඳුදා දහවල් 11.51ට නැඟෙනහිර  බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 09 වැනි අඟහරුවාදා දහවල් 11.51ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 10 වැනි බදාදා සවස 07.31ට උතුර බලා සුබයි.

ගෙඩි සහ ඇට වර්ග ලබාගන්නා විවිධ එළවළු සහ පලතුරු වර්ග වගා කිරීමට, බිම් සකස් කිරීමට, බීජ සහ පැළ සිටුවීමට

–              අගෝස්තු මස 05 වැනි සිකුරාදා දහවල් 12.42ට උතුර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 06 වැනි සෙනසුරාදා  උදේ 10.41ට දකුණ බලා සුබයි.

අර්තාපල්, රාබු, නෝකෝල් , කැරට්, බීට් ආදී ඒ ආශි්‍රත විවිධ එළවළු වර්ග වගා කිරීමට බීජ සහ පැළ සිටුවීමට,

–              අගෝස්තු මස 05 වැනි සිකුරාදා දහවල් 12.42ට උතුර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 06 වැනි සෙනසුරාදා  උදේ 10.41ට දකුණ බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 07 වැනි ඉරිදා දහවල් 11.51ට දකුණ බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 09 වැනි අඟහරුවාදා දහවල් 11.51ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

බටු, මිරිස්. තක්කාලි වගා කිරීමට

–              අගෝස්තු මස 06 වැනි සෙනසුරාදා  උදේ 10.41ට දකුණ බලා සුබයි.

දෙහි, ‍ෙදාඩම්  ආශි්‍රත වගා කටයුතු සඳහා පැළ සිටුවීමට

–              අගෝස්තු මස 05 වැනි සිකුරාදා දහවල් 12.42ට උතුර බලා සුබයි.

පොල් පැළ සිටුවීමට, බිම් සකස් කිරිමට, පොල් ගෙඩි තවාන් දැමීමට,

–              අගෝස්තු මස 04 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා  දහවල් 12.03ට උතුර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 07 වැනි ඉරිදා දහවල් 11.51ට දකුණ බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 08 වැනි සඳුදා දහවල් 11.51ට නැඟෙනහිර  බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 09 වැනි අඟහරුවාදා දහවල් 11.51ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

විවිධ මල් වර්ග වගා කිරීමට

–              අගෝස්තු මස 10 වැනි බදාදා සවස 01.17ට උතුර බලා සුබයි.

මුංඇට සහ කව්පි වගා කිරීමට,

–              අගෝස්තු මස 10 වැනි බදාදා සවස 01.17ට උතුර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 11 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා  උදේ 06.29ට උතුර බලා සුබයි.

කහ ඉඟුරු වගා කිරීමට

–              අගෝස්තු මස 09 වැනි අඟහරුවාදා දහවල් 11.51ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 10 වැනි බදාදා දහවල් 01.17ට උතුර බලා සුබයි.

රටලූනූ, රතුලූන­ වගා කිරීමට,

–              අගෝස්තු මස 05 වැනි සිකුරාදා දහවල් 12.42ට උතුර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 06 වැනි සෙනසුරාදා  උදේ 10.41ට දකුණ බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 07 වැනි ඉරිදා දහවල් 11.51ට දකුණ බලා සුබයි.

කුරුඳු, කෝපි වගා කිරීම සඳහා පැළ සිටුවීමට

–              අගෝස්තු මස 04 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දහවල් 12.03ට උතුර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 06 වැනි සෙනසුරාදා  උදේ 10.41ට දකුණ බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 10 වැනි බදාදා උදේ 07.31ට උතුර බලා සුබයි.

අන්නාසි වගා කිරීමට

–              අගෝස්තු මස 05 වැනි සිකුරාදා දහවල් 12.42ට උතුර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 06 වැනි සෙනසුරාදා  උදේ 10.41ට දකුණ බලා සුබයි.