කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය ගමනාගමනයට බාධා

0
227

දුම්රියක් පීලි පැනීම හේතුවෙන් කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය ගමනාගමනයට බාධා එල්ල වී තිබේ.

මහරගම දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නයේදී අවිස්සාවේල්ල සිට කොළඹ කොටුව බලා ධාවනය වූ දුම්රියක් පීලිපැනීමට ලක්ව ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පැවසීය.

ඒ අනුව, කොළඹට ධාවනය වන දුම්රිය ප්‍රමාද වනු ඇත.

පීලි පැන ඇති දුම්රිය කඩිනමින් ධාවනයට එක් කිරීමට දුම්රිය සේවකයෝ මේ වන විට කටයුතු කරමින් සිටිති.