2002න් පසු වෙළෙඳ ගිණුමේ අතිරික්තයක්

0
75

2022 වසරේ ජුනි මාසයේදී, 2002 වසරේ අගෝස්තු මාසයෙන් පසු ප්‍රථමවරට වෙළෙඳ ගිණුමේ අතිරික්තයක් වාර්තා වූ බව මහ බැංකුව පසුගියදා ප්‍රකාශ කළේය. ඒ සඳහා මෙතෙක් වාර්තා වූ ඉහළම මාසික අපනයන ඉපැයීම සහ ආනයන වියදමේ අඛණ්ඩ පහත වැටීම හේතු විය. සංචාරක උපදේශන හා බැඳුණු සෘණාත්මක බලපෑම් සහ ඉන්ධන හිඟය සහ එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ප්‍රවාහන දුෂ්කරතා තිබියදීත්, සංචාරක ඉපැයීම් පෙර වසරේ පැවැති පහළ පදනමේ සිට 2022 වසරේ ජුනි මාසයේදී (වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය පදනම මත) වැඩිවීමක් වාර්තා කර ඇත. අවිධිමත් විදේශ විනිමය වෙළෙඳපොළ ක්‍රියාකාරකම්වල වැඩිවීමක් පිළිබිඹු කරමින්, 2022 වසරේ මැයි මාසයට සාපේක්ෂව, 2022 වසරේ ජුනි මාසයේදී විදේශ සේවා නියුක්තිකයන්ගේ ප්‍රේෂණ මන්දගාමී විය.

2022 වසරේ ජුනි මාසයේදී රාජ්‍ය සුරැකුම්පත් වෙළෙඳපොළ වෙත විදේශ ආයෝජනයන්හි සුළු ශුද්ධ ලැබීමක් වාර්තා කළ අතර, කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ වෙත විදේශ ආයෝජනයන්හි සුළු ශුද්ධ ගෙවීමක් වාර්තා විය. අත්‍යවශ්‍ය ආනයන මූල්‍යකරණය සඳහා මහ බැංකුව විසින් විදේශ සංචිත අඛණ්ඩව භාවිත කළ අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස භාවිත කළ හැකි දළ නිල සංචිත ප්‍රමාණය අවම මට්ටමක පවතී. මේ අතර, අන්තර් බැංකු වෙළෙඳපොළේ බර තැබූ සාමාන්‍ය එතැන් විනිමය අනුපාතිකය මාසය තුළදී එ.ජ. ඩොලරයට රුපියල් 360ක මට්ටමක පැවැතුණි.

නුවන් බඹරැන්දගේ