විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයන්ට තීරු බදු සහන

0
154

විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් විසින් මෙරටට  එවනු ලබන විදේශ ප්‍රේෂණ නීත්‍යනුකූල ක්‍රමවේදයන් ඔස්සේම සිදු කිරීම දිරිගැන්වීම වෙනුවෙන් මෙන්ම එසේ එවනු ලබන විදේශ ප්‍රේෂණ ප්‍රමාණය වර්ධනය කරගැනීම සඳහා විශේෂ දිරි ගැන්වීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම  සම්බන්ධව කරුණු අධ්‍යයනය කර නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා, 2022.06.27 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය පරිදි විශේෂ කමිටුවක් පත් කර ඇත.

එම  වාර්තාවට අනුකූලව  විධිමත් මාර්ග ඔස්සේ මෙරටට ප්‍රේෂණය කරනු ලබන විදේශ මුදල් ප්‍රමාණය පදනම් කරගනිමින්,  අදාළ විගමනික ශ්‍රමිකයන් මෙරටට පැමිණීමේදී විදුලියෙන් ක්‍රියා කරන වාහනයක් මිලදී ගැනීම සඳහා පහසුකම් සලසමින් අතිරේක තීරු බදු සහනයක් ලබා දීම වෙනුවෙන් කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමත කරන ඇත.

ළහිරු ධනංජය පෙරේරා