විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයින්ට හිමි තීරු බදු සහන ඉහළට: නව සහන මෙන්න

4
1860

විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයින්ට හිමි වන තීරු බදු සහන ඉහළ දැමීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.

රට තුළ පවතින විදේශ විනිමය අර්බුදයට පිළියමක් ලෙස විගමනික ශ්‍රමිකයින් මෙරටට ගෙන එනු ලබන ප්‍රේෂණ වැඩි කිරීම සඳහා මෙම දිරි ගැන්වීම සිදු කර ඇත.

ඒ අනුව, විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයින් මෙරටට පැමිණීමේ දී අතිරේක තීරු බදු සහන දීමනාවක් ලබාදීමට හා විදුලියෙන් ක්‍රියාකරනු ලබන වාහනයක් මිල දී ගැනීම සඳහා එකී විගමනික ශ්‍රමිකයින්ට පහසුකම් සැලසීමට එලෙස කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

පැවති ක්‍රමය අනුව, දවස් 90ට අඩු කාලයක් විදෙස්ගත වී මෙරටට පැමිණීමේදී එම පුද්ගලයාට තීරු බදු සහනය ලෙස අමෙරිකානු ඩොලර් 187ක සහනයක් හිමි විය.

එමෙන් ම දින 90ත් 365ත් අතර කාලයක් විදෙස් ගතව සිට පැමිණෙන අයෙකුට අමෙරිකානු ඩොලර් 625ක තීරු බදු සහනයක් ද වසරකට වඩා වැඩි කාලයකට පසුව මෙරටට පැමිණෙව පුද්ගලයින්ට අමෙරිකානු ඩොලර් 1750ක තීරු බදු සහනයක් ද හිමි විය.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාර සඳහන් කළේ, රටට ඩොලර් එවීම සිදු නොකළ සියලු පුද්ගලයිටන් ද මෙම සහනය හිමි වූ බව ත් එය තවදුරට ත් නොවෙනස්ව ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බව ත් ය.

කෙසේ වෙතත්, වසරක කාලයක් තුළදී මෙරටට අමෙරිකානු ඩොලර් 2,400ක් පිළිගත් බැංකුවක් හරහා එවා ඇත්නම් එම තැනැත්තන් “සිල්වර්” කාණ්ඩයට ඇතුළත් කර ඔවුන්ට දින 90ට අඩු කාලයක් සඳහා අමෙරිකානු ඩොලර් 787ක තීරු බදු සහනයක් ද දින 90 සිට දින 365ක් දක්වා අමෙරිකානු ඩොලර් 1,252ක් ද වසරකට වැඩි කාලයක් සඳහා අමෙරිකානු ඩොලර් 2,350ක තීරු බදු සහනයක් ද ලබා දීමට තීරණය කර තිබේ.

එමෙන් ම වසරක කාලයක් තුළ අමෙරිකානු ඩොලර් 4,800ක මුදලක් මෙරටට එවා ඇත්නම්, එවැනි පුද්ගලයින් සඳහා දින 90ට අඩු කාලයක් සඳහා අමෙරිකානු ඩොලර් 1,175ක තීරු බදු සහනයක ද, දින 90ක් හා දින 365ක් අතර නම් අමෙරිකානු ඩොලර් 1,585ක සහනයක් හා දින 365කට වැඩි නම් අමෙරිකානු ඩොලර් 2,710ක තීරු බදු සහනයක් හිමි වේ.

වසරකට අමෙරිකානු ඩොලර් 7,200ක් මෙරටට එවා ඇති පුද්ගලයින් “ගෝල්ඩ්” කාණ්ඩයට අයත් වන අතර ඔවුන්ට දින 90ක කාලයක් සඳහා අමෙරිකානු ඩොලර් 1,627ක තීරු බදු සහනයක් ද, දින 90 සිට දින 365ක් දක්වා අමෙරිකානු ඩොලර් 2,065ක සහනයක් හා දින 3645ට වැඩි නම් අමෙරිකානු ඩොලර් 3,190ක සහනයක් හිමි වනු ඇත.

තව ද වසරකට අමෙරිකානු ඩොලර් 12,000ක් එවා ඇති පුද්ගලයින් “ගෝල්ඩ් ප්ලස්”කාණ්ඩයට අයත් යන අතර ඔවුන්ට දින 90ක් සඳහා අමෙරිකානු ඩොලර් 2,587ක තීරු බදු සහනයක් ද දින 90 සිට දින 365 දක්වා අමෙරිකානු ඩොලර් 3,025ක තීරු බදු සහනයක් ද දින 365ට වැඩි නම් අමෙරිකානු ඩොලර් 4,150ක තීරු බදු සහනයක් ද හිමි වේ.

වසරකට ඩොලර් 24,000ක මුදලක් මෙරට පිළිගත් බැංකුවක් හරහා මෙරටට එවා ඇත්ත නම් එවැනි පුද්ගලයින්ට දින 90ක් සඳහා ඩොලර් 4,985ක තීරු බදු සහනයක් ද දින 90 සිට දින 365 දක්වා අමෙරිකානු ඩොලර් 5,425ක තීරු බදු සහනයක් හා දින 365ට වැඩි නම් අමෙරිකානු ඩොලර් 6,550ක තීරු බදු සහනයක් ද හිමි වනු ඇත.

4 COMMENTS

  1. කතාවට පමනක් ඕවා කියලා වැඩක් නැහැ කිසිම වැඩපිළිවෙළක් නැහැ ඔය සහන දෙනව කිව්වට ඕවා ගන්න කිසිම ක්‍රමයක් ගැන සදහනක් වත් නැහැ
    සියලු දේවල් හරියට ප්‍රචාරය කරොත් විදේශ ශ්‍රමිකයන් මුදල් එවයි
    එහෙම නැතුව නම් ඔය කිව්වට සාර්ථක නැහැ

Comments are closed.