ලෝක වෙළෙඳපොළේ බොරතෙල් මිල තවත් පහළට

0
12

ලෝක වෙළෙඳපොළේ බොරතෙල් මිල තවදුරටත් අඩුවී ඇත. තෙල් සඳහා පවතින ඉල්ලුම අඩුවීම බොරතෙල් මිල අඩුවීමට හේතුවී ඇත. ශ්‍රී ලංකාව ආනයනය කරනු ලබන බේ‍රන්ට් කෘෘඩ් වර්ගයේ බොරතෙල් බැරලයක මිල ඩොලර් 102.6ක මට්ටමේ මේ වන විට පවතින අතර ඇමෙරිකානු වෙළෙඳපොළ හරහා ගනුදෙනු වන ඩබ්ලිව්. ටී. අයි (W.T.I) කෘෘඩ් බොරතෙල් බැරලයක මිල පවතින්නේ

ඩොලර් 96.60ක් ලෙසය. ලෝක වෙළෙඳපොළේ බොරතෙල් මිල මේ වසර තුළ මෙලෙස අඩුවූයේ තුන් වැනි වතාවට වන අතර ජුනි සහ ජූලි යන මාස 2 තුළ එක දිගටම බොරතෙල් මිල අඩුවීමක් සිදුවුණි. මේ අතර ගෑස් මිලද ලෝක වෙළෙඳපොළ තුළ අඩුවී ඇති බව සඳහන් වේ.