ලොකුම පුටු දෙකේ ආරක්ෂක ලොක්කන්ට මාරුවක්

  0
  10

  ජනපති සහ අගමැති ආරක්ෂාව සඳහා නව ප්‍රධානීන් පත්කර ඇත.

  ඒ අනුව මෙතෙක් අගමැති ආරක්ෂක කොට්ඨාසයේ අධ්‍යක්ෂ ලෙස ක්‍රියා කළ ජේ‍යෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි එම්.එච්. ජමාල්ඩීන් මහතා ජනාධිපති ආරක්ෂක කොට්ඨාසයේ අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස පත් කර තිබේ. මෙතෙක් ජනාධිපති ආරක්ෂක කොට්ඨාසයේ අධ්‍යක්ෂ ලෙස ක්‍රියා කළ ජේ‍යෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි ජේ.බී.ටී. ජයලත් මහතා එම තනතුරින් ඉවත් කර ඇමැති ආරක්ෂක කොට්ඨාසයේ අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස පත් කර තිබේ.

  මේ අතර අගමැති ආරක්ෂක කොට්ඨාසයේ නව අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස පත් කර ඇත්තේ ජේ‍යෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි ඩබ්ලිව්. එස්.පී. ද සිල්වා මහතාය.

  එම තනතුරට පෙර ඒ මහතා පොලිස් නාවික කොට්ඨාසයේ අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස රාජකාරි කළේය.

  කීර්ති මෙන්ඩිස්