විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් පාරිභෝගිකයන්ට දැනුම් දීමක්

4
1482

විදුලි පාරිභෝගිකයින්ට තම මාසික විදුලි බිල්පත් විද්‍යුත් තැපෑලෙන් දැන් ලබාගත හැකි බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය පවසයි.

එම මණ්ඩලය සඳහන් කළේ, ebill.ceb.lk වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිස විද්‍යුත් බිල්පත් සේවාව සඳහා ලියාපදිංචි විය හැකි බව ය.

ඒ සඳහා කෙටි පණිවිඩ සේවාවක් ද හඳුන්වා දී ඇත.

කෙටි පණිවිඩ සේවාව සඳහා ලියාපදිංචි වීමට EBILL<හිස්තැනක්>ගිණුම් අංකය<හිස්තැනක්>විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ලෙස සටහන් කර 1987ට කෙටි පණිවිඩයක් යැවීමෙන් සිදු කළ හැකි වේ.

ඒ සම්බන්ධයෙන් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය නිකුත් කළ දැන්වීම පහතින් දැක්වේ.

4 COMMENTS

  1. their site also non functioning properly.now they are asking us to re register. I have made so many complaints to IT division regarding the problem . After parliamentarians they are others who are ruining the country .

Comments are closed.