පැල්වත්ත-හම්බෙගමුව හා බුත්තල ඉන්ධන පිරවුම්හල්වලට නඩු

0
36

පාරිභෝගික අධිකාරියේ මොනරාගල දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය මඟින් පෙරේදා (27දා) කළ වැටලීම්වලදී පැල්වත්ත, හම්බෙගමුව සහ බුත්තල නගරවල පිහිටි සිපෙට්කෝ ඉන්ධනහල්වල ඉන්ධන තිබියදී පාරිභෝගිකයන්ට නිකුත් නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් නීතිමය පියවර ගැනීමට කටයුතු කර ඇත.

පැල්වත්ත ඉන්ධන පිරවුම්හලේ ඩීසල් සහ පෙට්රල්, හම්බේගමුව පිරවුම්හලේ ඩීසල්ද බුත්තල සමුපකාර පිරවුම්හලේ පෙට්රල්ද මෙසේ පාරිභෝගිකයන්ට නිකුත් නොකර ටැංකිවල සඟවා තබාගෙන ඇත.

මෙම ඉන්ධන වැඩිපුර මුදලට අලෙවි කිරීමට මෙසේ සඟවා තබන්නට ඇතැයි පාරිභෝගික අධිකාරියේ නිලධාරීහු සැක පළ කරති.

ඉන්ධනහලේ කළමනාකරුවන්ට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගැනීමට කටයුතු යොදා ඇතැයි පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය කියති. පාරිභෝගික අධිකාරියේ මොනරාගල දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ ජේ‍යෂ්ඨ විමර්ශන නිලධාරි අමිල රත්නායක, විමර්ශන නිලධාරීන් වන ඒ.එම්.ඒ.ඩී. දිසානායක, ආර්.එම්.එන්.ඩබ්. ගුණරත්න ඒ.එල්.එම්. භාතික්, ජයන්ති ජාගොඩ සහ එස්.එම්.පී.එම්. කුමාරි යන නිලධාරීහු වැටලීම කළහ.

බිබිල – නඳුන් ගුණතිලක