වගා කටයුතු ඇරැඹීමට සුදුසු නැකැත්

0
77

කෘෂිකර්මාන්තයට අදාළව වගා කටයුතු ඇරැඹීමට බිම් සකස් කිරීමට

–              ජූලි මස 28 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 09.13ට උතුර බලා සුබයි.

–              ජූලි මස 29 වැනිදා සිකුරාදා උදේ 08.40ට උතුර බලා සුබයි.

–              ජූලි මස 30 වැනි සෙනසුරාදා දහවල් 11.45ට දකුණ බලා සුබයි.

–              ජූලි මස 31 වැනි ඉරිදා සවස 02.20ට දකුණ බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 02 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 10.03ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 03 වැනි බදාදා උදේ 10.44ට උතුර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 04 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 06.28ට උතුර බලා සුබයි.

වටිනාකමකින් යුතු පරිසරයට හිතකාමී විවිධ ගස් වර්ග වගා කිරීමට අදාළව පැළ සිටුවීමට

–              ජූලි මස 30 වැනි සෙනසුරාදා දහවල් 11.45ට දකුණ බලා සුබයි.

වගා කටයුතුවලට මෙන්ම වාරි කර්මාන්තයට අදාළව වැව්, පොකුණු, ඇළවේලි, ළිං ආදී විවිධ කටයුතු ඇරැඹීමට

–              ජූලි මස 29 වැනිදා සිකුරාදා උදේ 08.40ට උතුර බලා සුබයි.

–              ජූලි මස 31 වැනි ඉරිදා සවස 02.20ට දකුණ බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 02 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 10.03ට උතුර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 3 වැනි බදාදා උදේ 10.44ට උතුර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 4 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 06.51ට උතුර බලා සුබයි.

බෝග වගාවට සහ ගෙවතු වගාව ආශ්‍රිතව වී වගාවට අමතරව විවිධ ධාන්‍ය වර්ග වගා කිරීමට කටයුතු කර ඇති බැවින් ඊට අදාළව බිම් සකස් කිරීමට

–              ජූලි මස 28 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 09.13ට උතුර බලා සුබයි.

–              ජූලි මස 29 වැනිදා සිකුරාදා උදේ 08.40ට උතුර බලා සුබයි.

–              ජූලි මස 30 වැනි සෙනසුරාදා උදේ 07.04ට දකුණ බලා සුබයි.

–              ජූලි මස 31 වැනි ඉරිදා සවස 02.20ට දකුණ බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 02 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 10.03ට උතුර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 03 බදාදා අදේ 10.44ට උතුර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 04 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 06.28ට උතුර බලා සුබයි.

කුඹුරු ආශ්‍රිතව වී වගා කිරීමට අදාළව සී සෑම සඳහා

–              ජූලි මස 29 වැනිදා සිකුරාදා උදේ 08.40ට උතුර බලා සුබයි.

–              ජූලි මස 31 වැනි ඉරිදා සවස 02.20ට දකුණ බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 02 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 10.03ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 03 වැනි බදාදා උදේ 10.44ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 04 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 8.40ට දකුණ බලා සුබයි.

හේන් වගාවට  සහ ගෙවතු වගාවට අදාළව බිම් සකස් කිරීමට

–              ජූලි මස 28 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 09.13ට උතුර බලා සුබයි.

–              ජූලි මස 29 වැනි සිකුරාදා උදේ 08.40ට උතුර බලා සුබයි.

–              ජූලි මස 30 වැනි සෙනසුරාදා දහවල් 11.45ට දකුණ බලා සුබයි.

–              ජූලි මස 31 වැනි ඉරිදා සවස 02.20ට දකුණ බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 02 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 06.16ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 03 වැනි බදාදා උදේ 10.44ට උතුර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 04 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 06.28ට උතුර බලා සුබයි.

කුඹුරු ආශ්‍රිතව වී වැපිරීමට හෝ වෙනත් ධාන්‍ය  වර්ග, මුංඇට, කව්පි ආදී වගා කිරීමට අදාළව කටයුතු ඇරැඹීමට

–              ජූලි මස 29 වැනිදා සිකුරාදා උදේ 08.40ට උතුර බලා සුබයි.

–              ජූලි මස 30 වැනි සෙනසුරාදා උදේ 07.04ට දකුණ බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 02 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 10.03ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 03 වැනි බදාදා උදේ 10.44ට උතුර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 04 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 06.51ට උතුර බලා සුබයි.

ගොයම් කැපීම, පෑගීම සඳහාද කුරක්කන්, මුං ඇට, කව්පි ආදී විවිධ වගාවන් සඳහා අස්වැන්න ලබා ගැනීමට

–              ජූලි මස 29 වැනිදා සිකුරාදා උදේ 08.40ට උතුර බලා සුබයි.

–              ජූලි මස 30 වැනි සෙනසුරාදා උදේ 07.04ට දකුණ බලා සුබයි.

–              ජූලි මස 31 වැනි ඉරිදා සවස 02.20ට දකුණ බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 04 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 06.51ට උතුර බලා සුබයි.

කෙසෙල් වගාවට අදාළව බිම් සකස් කිරීමට, පැළ සිටුවීමට සහ අනවශ්‍ය පැළ ඉවත් කිරීමට

–              ජූලි මස 29 වැනිදා සිකුරාදා උදේ 08.40ට උතුර බලා සුබයි.

–              ජූලි මස 30 මස සෙනසුරාදා දහවල් 11.51ට දකුණ බලා සුබයි.

–              ජූලි මස 31 වැනි ඉරිදා සවස 02.20ට දකුණ බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 04 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 06.51ට උතුර බලා සුබයි.

කුඹුරු ආශ්‍රිතව ගොයම් පැළ සිටුවීමට හෝ වෙනත් ධාන්‍ය එළවළු වර්ගවලට අදාළ විවිධ පැළ වර්ග සිටුවීමට

–              ජූලි මස 29 වැනි සිකුරාදා උදේ 08.40ට උතුර බලා සුබයි.

බුලත් වගාවට අදාළව විවිධ කටයුතු  ස¼දහා

–              ජූලි මස 28 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 09.13ට උතුර බලා සුබයි.

–              ජූලි මස 29 වැනිදා සිකුරාදා උදේ 08.40ට උතුර බලා සුබයි.

–              ජූලි මස 31 වැනි ඉරිදා සවස 02.20ට දකුණ බලා සුබයි.

කොළ සහිත විවිධ එළවළු සහ පලා වර්ග වගා කිරීමට අදාළව බිම් සකස් කිරීමට බීජ සහ පැළ සිටුවීමට

–              අගෝස්තු මස 02 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 06.16ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 03 වැනි බදාදා උදේ 10.44ට උතුර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 04 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 06.28ට උතුර බලා සුබයි.

වැල් ආශ්‍රිතව හටගනු ලබන විවිධ එළවළු, පලතුරු, අල වර්ග වගා කිරීමට, බිම් සකස් කිරීමට, බීජ සහ පැළ දඬු ආදිය සිටුවීමට

–              ජූලි මස 28 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 09.13ට උතුර බලා සුබයි.

–              ජූලි මස 30 වැනි සෙනසුරාදා උදේ 07.04 දකුණ බලා සුබයි.

–              ජූලි මස 31 වැනි ඉරිදා සවස 02.20ට දකුණ බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 04 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 06.04ට උතුර බලා සුබයි.

ගෙඩි සහ ඇට වර්ග ලබාගන්නා විවිධ එළවළු සහ පලතුරු වර්ග වගා කිරීමට අදාළව බිම් සකස් කිරීමට, බීජ සහ පැළ සිටුවීමට

–              ජූලි මස 30 වැනි සෙනසුරාදා උදේ 07.04ට දකුණ බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 02 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 06.16ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 04 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දහවල් 12.03ට උතුර බලා සුබයි.

විවිධ මල් වර්ග වගා කිරීම සඳහා

–              අගෝස්තු මස 02 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 10.03ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 02 වැනි අඟහරුවාදා දහවල් 11.51ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

පොල් පැළ සිටුවීමට බිම් සකස් කිරීමට පැළ සිටුවීමට ඇතුළු විවිධ කටයුතු ඇරැඹීමට

–              ජූලි මස 28 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 09.13ට උතුර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 02 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 06.16ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 04 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 06.51ට උතුර බලා සුබයි.

අන්නාසි වගා කිරීමට

–              ජූලි මස 29 වැනිදා සිකුරාදා උදේ 08.40ට උතුර බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 04 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 06.28ට උතුර බලා සුබයි.

විවිධ මල් වර්ග වගා කිරීමට

–              අගෝස්තු මස 02 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 10.03ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

කුරුඳු, කෝපි වගා කිරීමට

–              අගෝස්තු මස 04 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 06.04ට උතුර බලා සුබයි.

අර්තාපල්, රාබු, කැරට්, බීට්, නෝකෝල් ඇතුළු ඒ ආශ්‍රිත විවිධ වගාවන් සඳහා බිම් සකස් කිරීමට බීජ සහ පැළ සිටුවීමට

–              ජූලි මස 31 වැනි ඉරිදා සවස 02.20ට දකුණ බලා සුබයි.

බටු, මිරිස් වගා කිරීමට

–              ජූලි මස 30 වැනි සෙනසුරාදා උදේ 07.04ට දකුණ බලා සුබයි.

උක් වගාවට අදාළ විවිධ කටයුතු ඇරැඹීමට

–              ජූලි මස 29 වැනි සිකුරාදා උදේ 08.40ට උතුර බලා සුබයි.

තක්කාලි ඇතුළු ඒ ආශ්‍රිත විවිධ වගා කටයුතු ඇරැඹීමට

–              ජූලි මස 30 වැනි සෙනසුරාදා දහවල් 11.45ට දකුණ බලා සුබයි.

–              අගෝස්තු මස 02 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 10.03ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

අම්බලන්තොට  නෝනාගම රුහුණු මහා භද්‍රකාලි අම්මාන් දේවාලයේ

දේවගැති රූපසිංහ වෙද මහතා

0777497099