අමාත්‍යාංශ 28කට නව ලේකම්වරු

0
32

ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය හැර අනෙකුත් අමාත්‍යාංශවල ලේකම් ධුරය දැරූ විශ්‍රාමික හමුදා නිලධාරීන් ඉවත් කර නව අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් පත්කර තිබේ. ඒ අනුව ජනාධිපති ලේකම් සමන් ඒකනායක විසින් අමාත්‍යාංශය විසි අටක් සඳහා ලේකම්වරුන් පත්කරනු ලැබ ඇත.

රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ලෙස එම්.එම්.පී.කේ. මායාදුන්නේ, වෙළෙඳ, වාණිජ හා ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ලෙස එස්.ටී.කොඩිකාර, ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ලෙස ආර්. ඩබ්ලිව්.ආර්. පේමසිරි, ආරක්ෂක ලේකම් ලෙස ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික) කමල් ගුණරත්න, මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ලෙස එස්. හෙට්ටිආරච්චි යන මහත්වරුන් පත්කර තිබේ.

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස අනූෂ පැල්පිට, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස එම්.බී.ආර්. පුෂ්පකුමාර, බුද්ධ ශාසන, ආගමික සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස සෝමරත්න විදානපතිරණ, මුදල්, ආර්ථික ස්ථායිකරන සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස කේ.එම්.එම්.සිරිවර්ධන යන මහත්වරුන් පත්කර ඇත.

අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරිය ලෙස වසන්තා පෙරේරා මහත්මියද, විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරිය ලෙස අරුණි විජේවර්ධන මහත්මියද, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස එම්.එන්. රණසිංහ, වරාය, නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස කේ.ඩී.එස්. රුවන්චන්ද්‍ර, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස එම්.පී.ඩී.යූ.කේ. මාපා පතිරණ, සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස ඩබ්ලිව්.ඒ. චූලානන්ද පෙරේරා යන මහත්වරුන්ද පත් කර තිබේ.

ධීවර අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරිය ලෙස ආර්. එම්.අයි. රත්නායක මහත්මියද, කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබල ගැන්වීම් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස එච්.කේ.ඩී.ඩබ්ලිව්. හපුහින්න, ජලසම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස එන්.බී.මොන්ටි රණතුංග, වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස යූ.ඩී.සී. ජයලාල්, පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ යන මහත්වරුන්ද පත්කර ඇත.

වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරිය ලෙස ආර්. එම්.සී. එම්. හේරත් මහත්මියද, වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස බී.එල්.ඒ.ජේ. ධර්මකීර්ති, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස එස්.ජේ. එස්. චන්ද්‍රගුප්ත, නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස පී.එච්.සී. රත්නායක යන මහත්වරුන්ද  පත්කර තිබේ.

මීට අමතරව කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරිය ලෙස ජේ.එම්.ටී.ජයසුන්දර මහත්මියද, කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස ආර්.පී.ඒ. විමලවීර ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස වෛද්‍ය අමල් හර්ෂද සිල්වා, තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස මහාචාර්ය එන්.ඩී. ගුණවර්ධන යන මහත්වරුන්ද පත්කර ඇත.