හදිසිය අද සම්මත වෙයි ද?

0
449

මහජන ආරක්ෂක පනත යටතේ වැඩබලන ජනාධිපතිවරයා විසින් ප්‍රකාශයට පත්කරන ලද හදිසි අවස්ථා ප්‍රකාශනය (හදිසි නීති) පිළිබඳ විවාදය අද (ජූලි 27) සිදු කෙරේ.

පෙරවරු 10.00ට පාර්ලිමේන්තුව ආරම්භ කර ප.ව 4.30 දක්වා මෙය විවාද කිරීමෙන් අනතුරුව ඡන්දයක් පවත්වා අනුමත කරගැනීමට නියමිත ය.

2022 ජූලි 17 දිනැති අංක 2288/30 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් එවකට වැඩබලන ජනාධිපතිවරයා ලෙස රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් හදිසි තත්ත්වය ප්‍රකාශනය සිදු කළ අතර ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිපාදන අනුව එම හදිසි අවස්ථා ප්‍රකාශනය සඳහා දින 14ක් තුළ පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබා නොගතහොත් එය අවලංගු වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන හදිසි අවස්ථා තත්ත්වයක් පැවැතීම හේතු කොටගෙන මහජන ආරක්ෂාව සහ රටේ යථා පැවැත්ම සුරක්ෂිත කිරීම හා මහජන ජිවිතයට අත්‍යවශ්‍ය සැපයීම් හා සේවා පවත්වා ගෙන යාම සඳහා මහජන ආරක්ෂක ආඥා පනතේ ජනාධිපතිවරයා සතු බලතල ප්‍රකාරව මෙම නිවේදනය නිකුත් කර ඇති බව ද ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන් වේ.

  • අනුරාධා හේරත්, සඳුනි ගමාරච්චි