මේ වසරේ පළමු භාගයේදී සංචාරක ව්‍යාපාරය වර්ධනයක් පෙන්වයි

0
31

2022 වසරේ පළමු භාගය (ජනවාරි-ජූනි) තුළ දී සංචාරක ව්‍යාපාරය මඟින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 739.8ක් මෙරටට ලැබී ඇති බව වාර්තා  වේ. එය 2021 වසරේ මුල් මාස 06 තුළ වාර්තා වූ ඩොලර් මිලියන 44.1ට සාපේක්ෂව 1.578%ක වර්ධනයකි. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව  නිකුත් කර ඇති වාර්තාවක මේ බව සඳහන් වන අතර, මෙම වකවානුව තුළදී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇති මුළු සංචාරකයන් සංඛ්‍යාව 411,377 ක් ලෙසද වාර්තා වේ. එය 2021 වසරේ පළමු භාගය තුළ මෙරටට පැමිණි. 16,908 ක්වූ සංචාරකයන් ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව 2.333% ක වර්ධනයකි.

ළහිරු ධනංජය පෙරේරා