තෙල් කෝටාව වැඩිකරයි

0
129

වාහන සඳහා සතියක් තුළදී ලබාදෙන ඉන්ධන කෝටාව වැඩි කිරීමට කටයුතු කළ බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර පවසයි. ඒ ඒ වාහනයට අනුව සතියක කාලයක් සඳහා මෙම ඉන්ධන කෝටාව හිමිවන අතර මෙය ලබාගත හැකි වන්නේ QR ක්‍රමය යටතේ පමණක් වීම විශේෂත්වයකි.

මෙම සංශෝධිත ඉන්ධන කෝටාවට අනුව සතියක කාලයක් සඳහා පෙට්රල් හෝ ඩීසල් ලබා ගත  හැකි වන්නේ මෙසේය.

එනම් යතුරුපැදි සඳහා ඉන්ධන ලීටර් 4ක්, Quadri cycle සඳහා ඉන්ධන ලීටර් 4ක්, ත්‍රීවීල් සඳහා ඉන්ධන ලීටර් 5ක්, වෑන් සඳහා ඉන්ධන ලීටර් 20ක්, කාර් සඳහා ඉන්ධන ලීටර් 20ක්, විශේෂ අවශ්‍යතා සඳහා යොදා ගන්නා රථ සඳහා ඉන්ධන ලීටර් 50ක්. ලොරි රථ සඳහා ඉන්ධන ලීටර් 50ක් හා Land Vehicle සඳහා ඉන්ධන ලීටර් 15ක් මෙම ඉන්ධන කෝටාව යටතේ සතියකට හිමිවේ.

ඩීසල් යටතේ ගැනෙන වාහන සඳහාද මෙම ඉන්ධන කෝටාව නිකුත් කර ඇති අතර එහිදී බස් රථ සඳහා සතියකට ඩීසල් ලීටර් 40ක් හිමිවේ. සෙසු සියලු ඩීසල් වාහන සඳහා එම වාහන කාණ්ඩයේ පෙට්රල් වාහන සඳහා හිමි වන ඉන්ධන කෝටාව හිමිවේ.