කොමර්ෂල් බැංකුවේ පුරෝගාමී ඊපාස්පොත සිංහලෙන් සහ දෙමළෙන්ද එළි දක්වයි

0
29

තවදුරටත් ඩිජිටල් බැංකුකරණ පුරුදු දිරිමත් කරමින් පාරිභෝගිකයන්ගේ අත්දැකීම වර්ධනය කිරීමේ අරමුණෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ඩිජිටල් පාස්පොත වන කොමර්ෂල් බැංකුවේ ‘කොම්බෑන්ක් ඊපාස්පොත’ ඉංග්‍රීසි භාෂාවට අමතරව සිංහල සහ දෙමළ භාෂාවෙන්ද ක්‍රියාත්මක කළ හැකි යැයි කොමර්ෂල් බැංකුව නිවේදනය කර ඇත.

මෙම ඇප් පහසුකමට කර තිබෙන මෙම වැඩිදියුණු කිරීම තුළින් කොමර්ෂල් බැංකුවේ ගනුදෙනුකරුවන්ට තමන් කැමැති භාෂාවක් තෝරා ගනිමින් බැංකු ගනුදෙනු බලා ගැනීමට සහ කොම්බෑන්ක් ඊපොස්පොත මඟින් ලබාදෙන සියලුම සේවාවන්ට ප්‍රවේශ වීමට හැකියාව ලැබී තිබේ.

කොමර්ෂල් බැංකුවේ ඊපාස්පොත භාෂා ත්‍රිත්වයටම හැරවීම තුළින් බැංකුවේ සියලුම පාරිභෝගික අංශවලට ඩිජිටල් බැංකු කටයුතුවලට ගමන් කරමින් ඩිජිටල් මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය වර්ධනය කර ගැනීමට පිටිවහලක් වන බව බැංකුව සඳහන් කරයි.

2020 වසරේදී කොම්බෑන්ක් ඊපාස්පොත, ස්වයං ලියාපදිංචිවීමේ හැකියාව, තත්කාලීන ගනුදෙනු දැනුම්දීම සහ රහස් වචනය ටයිප් නොකර මුහුණු හ¾දුනා ගැනීම සහ ඇඟිලි සලකුණ ඇතුළත් කරමින් වැඩිදියුණු කරන ලදී. ස්වයං ලියාපදිංචි පහසුකම හ¾දුන්වාදීමත් සමඟ මාස 06ක් ඇතුළත 150,000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මෙම ඇප් පහසුකම ඩවුන්ලෝඩ් කර තිබේ. කොම්බෑන්ක් ඊපාස්පොත භාවිතා කරන ගනුදෙනුකරුවන් රටවල් 200කට වැඩි ප්‍රමාණයක සිටින අතර සාමාන්‍යයෙන් මිනිත්තු 30ක් ඇතුළත සක්‍රිය ගනුදෙනුකරුවන් 10,000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මෙය භාවිතා කරන අතර මේ වනවිට මිලියනයකට වැඩි ගනුදෙනුකරුවන් ප්‍රමාණයක් ඊපාස්පොත සඳහා ලියාපදිංචි වී ඇත.