කොටගල තෙල් ගබඩා සංකීර්ණයේ ලොක්කෙක් තෙල් ජාවාරමේ

0
68

හැටන් කොටගල ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථා තෙල් ගබඩා සංකීර්ණයේ උසස් නිලධාරියකු ඉන්ධන ප්‍රවාහනය කරන බවුසර් රථ යොදාගෙන ඉන්ධන ජාවාරමක් සිදුකරන බව ඉන්ධන බවුසර් රථ රියැදුරෝ පවසති.

කොටගල ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථා තෙල් ගබඩා සංකීර්ණයේ සිට නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය තුළ පිහිටි ප්‍රධාන නගරවල පිහිටි සිපෙට්කෝ සහ අයි.ඕ.සී. ඉන්ධන පිරවුම්හල්වලට ඩීසල් සහ පෙට්රල් ඉන්ධන ප්‍රවාහනය කිරීමේදී එම ගබඩා සංකීර්ණයේ උසස් නිලධාරියකුගේ හිස් බූලි කිහිපයක් එම බවුසරයේ පටවා යවා මෙම ජාවාරම සිදුකරන බව ඔවුහු පවසති.

ඉන්ධන පිරවුම්හල වෙත ප්‍රවාහනය කරන  ඉන්ධන පිරවුම්හලේ ඉන්ධන ටැංකිය වෙත නිකුත් කර පසුව එම බවුසර් රථවල රියැදුරන් විසින් රැගෙන එන බූලිවලට ඩීසල් සහ පෙට්රල් ඉන්ධන මිලදීගෙන එම ඉන්ධන තොග බවුසර් රථයෙන්ම රැගෙන ගොස් කොටගල ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථා තෙල් ගබඩා සංකිර්ණය අසල වෙළෙඳසලකට භාරදෙන බවට අනාවරණය විය.

එම වෙළෙඳසලේ හිමිකරුගෙන් අප කළ විමසුමකට අනුව ඔහු කියා සිටියේ තෙල් ගබඩා සංකීර්ණයේ උසස් නිලධාරියකුගේ ඉන්ධන බූලි දෙකක් තමන් වෙත බවුසර් රථයකින් ලබාදුන් බවත්, පසුව පිරවූ ඉන්ධන සහිත බූලි තෙල් ගබඩා සංකිර්ණයේ උසස් නිලධාරියා විසින් රැගෙන යන බවයි.

නොර්වුඩ් – නීටා පත්ම කුමාරි