ඇමැති විෂය පථ ගැසට් කරයි

0
17

නව රජයේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ ඇමැතිවරුන් වෙත පැවැරී ඇති විෂයන්, කාර්යයන්, දෙපාර්තමේන්තු, රාජ්‍ය සංස්ථා හා ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන නිශ්චය කරමින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කර ඇත.

අංක 2289/43 දරන ගැසට් පත්‍රය ජනාධිපතිවරයාගේ අස්සනින් යුතුව මෙසේ ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

යම් ඇමැතිවරයකුට නිශ්චිතව පවරනු නොලැබූ සියලු විෂයන් හා කාර්යයන්, දෙපාර්තමේන්තුව, රාජ්‍ය සංස්ථා හා ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන ජනාධිපතිවරයා යටතේ පවතී.

මුදල්, ආර්ථික ස්ථායිකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය, ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය, තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය, කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබල ගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය, වරාය නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය, ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශය යන අමාත්‍යාංශ ජනාධිපතිවරයා යටතේ පවතී.

ආයතන ගැසට් කිරීමේදී මෙතෙක් ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ පැවැති ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය සහ කොළඹ වරාය නගරය ආර්ථික කොමිෂන් සභාව, මුදල් ආර්ථික ස්ථායිකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය යටතේ ජනාධිපතිවරයා යටතට පවරා තිබේ.

මීට අමතරව තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය යටතේ පැවැති ශ්‍රී ලංකා විදුලි සන්දේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව සහ අනුබද්ධිත ආයතන, ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතේ ජනාධිපතිවරයා යටතට අයත් බව එම ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන්ව ඇත.

සඳුනි ගමාරච්චි