අමාත්‍යංශවල විෂය පථ නම් කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක්

0
203

නව අමාත්‍යවරුන්ට භාර වන විෂය පථ නම් කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කර තිබේ.

අංක 2289/43 දරන ගැසට් පත්‍රය ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ අත්සනින් යුතුව ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

අදාළ ගැසට් පත්‍රයට අනුව අභිනවයෙන් පත්වූ අමාත්‍යවරුන් හට භාර වන විෂයයන්, කාර්යයන් සහ දෙපාර්තමේන්තු සංස්ථා සහ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන නම් කර තිබේ.

යම් අමාත්‍යවරයෙකුට නිශ්චිතව පවරනු නොලැබූ සියලු විෂයන් සහ කාර්යයන් දෙපාර්තමේන්තු, රාජ්‍ය සංස්ථා සහ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන තවදුරට ත් ජනාධිපති භාරයේ පවතින බව ප්‍රකාශයට පත් කළ ගැසට් පත්‍රයේ වැඩිදුරට ත් දැක්වේ.

අදාළ ගැසට් පත්‍රය මෙතැනින් බලන්න…