කේ‍රඩිට් කාඩ් පොලිය යළි ඉහළට

0
14

කේ‍රඩිට් කාඩ්පත් සඳහා අය කරනු ලබන පොලී අනුපාතය සියයට 36 දක්වා වැඩි කිරීමට මෙරට වාණිජ බැංකු කිහිපයක් පියවර ගෙන ඇත. කේ‍රඩිට් කාඩ්පත් මඟින් සිදුකරන ගනුදෙනු සඳහා වන පොලී අනුපාතය මෙසේ සියයට 36 දක්වා ඉහළ දමන ලද්දේ ඉකුත් අප්‍රේල් 08 වැනිදා ශ්‍රී  ලංකා මහ බැංකුව විසින්

ණය කාඩ්පත් සඳහා පනවා තිබූ උපරිම පොලී අනුපාත සීමා ඉවත් කිරීමට පියවර ගැනීමෙන් පසුවය. එම තීරණය ගැනීමෙන් පසු ඒ වනවිට සියයට 18ක්ව පැවැති ණය කාඩ්පත් පොලිය සියයට 24ක් දක්වාද නැවතත් සියයට 30 දක්වාද ඉහළ යන ලදී. මෙම තීරණයන් සමඟ මේ වනවිට එය සියයට 36 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

විනීතා එම්. ගමගේ