කමල් ගුණරත්න යළිත් ආරක්ෂක ලේකම් ධූරයට

0
1198

ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස විශ්‍රාමික ජෙනරල් කමල් ගුණරත්න යළි ත් පත් කර තිබේ.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් එම පත් කිරීම සිදු කරනු ලැබ ඇත.