පැමිණිල්ලක් දාන්න ගිය තරුණයකුගේ පාපැදිය පොලිස් භූමිය තුළදී සොරකම් කරලා

0
11

තමාගේ පාපැදිය සොරකම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි කිරීම සඳහා තරුණයකු පොලිසියට පැමිණි පා පැදියද පොලිසිය භූමිය තුළදීම සොරකම් කර ඇතැයි ගාල්ල පොලිසිය පවසයි.

තලාපිටිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි තරුණයකුගේ රුපියල් හැට දහසක් පමණ වටිනා පාපැදිය කිසිවකු විසින් සොරකම් කර ඇති අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි කිරීම සඳහා ඔහු යහළුවකුගේ පාපැදියක් ඉල්ලාගෙ පොලිසියට පැමිණ එය පොලිස් භූමියේ නවතා පැමිණිල්ල කිරීම සඳහා විවිධ පැමිණිලි අංශයට ගොස් ඇත.

පැමිණිල්ල කර ආපසු පැමිණ බැලීමේදී පොලිස් භූමියේ නවතා තිබූ එම පාපැදියද සොරකම් කර ඇති බව දැනගැනීමෙන් පසු ඒ සම්බන්ධයෙන් නැවත පැමිණිල්ලක් කර තිබේ.

ගාල්ල පොලිසියේ විවිධ පැමිණිලි අංශයේ ස්ථානාධිපති පොලිස් පරීක්ෂක වසන්ත මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් විසින් පරීක්ෂණ පවත්වයි.

ගාල්ල – ෆර්හාන් නිසාම්දින්

අහංගම _ එස්. දීයගහගේ