අංකයට අනුව ඉන්ධන ගන්න පානදුර දිගු පෝලිම්

0
16

ජාතික ඉන්ධන අවසර පත්‍රය ක්‍රියාත්මක කරන තෙක් වාහනයේ ලියාපදිංචි අංකයේ අවසන් අංකයට අනුව සිපෙට්කෝ පිරවුම්හල් වෙතින් ඉන්ධන නිකුත් කරන බවට කළ දැනුම්දීමට අනුව ඊයේ (21දා) පානදුර පිරවුම්හල් ඉදිරිපිට සහ පානදුර නගරයේ ගාලුපාර ඇතුළු බොහෝ අතුරු මාර්ගවලද දිගු වාහන පෝලිම් දැකගත හැකි වූ අතර පානදුර ගුවන් පාලම මතට වාහන පෝලිම් දිස්වූ අයුරු.

පොතුපිටිය – සුමිත් රණවක